Asystent osoby niepełnosprawnej

Monika Noworyta 2013-03-28 drukujCzłowiek – najlepsza inwestycja.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt „Zainwestuj w siebie” w ramach POKL Priorytet VII, poddziałanie 7.1.2 projekt numer POKL.07.01.02-12-029/08 realizowany: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim

 

W związku z realizacją w 2013 roku projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapraszamy do współpracy:

 

ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Warunki współpracy:

 1. Umowa cywilno – prawna. Usługa realizowana na potrzeby Beneficjentów ostatecznych projektu – max. 250 godzin w okresie od kwietnia do listopada 2013.

 

Wymagane kwalifikacje:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
 3. Udokumentowane kwalifikacje uprawniające do realizacji usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Osoba nie karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.
 2. Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca z pełni praw publicznych.
 3. Dobra organizacja pracy.
 4. Pełna dyspozycyjność / wsparcie udzielane będzie w godzinach dopołudniowych oraz popołudniowych/.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia i kwalifikacje do realizacji usługi asystenta osoby niepełnosprawnej.
 4. Oferta cenowa – stawka za 1 godzinę realizacji przedmiotu zlecenia.
 5. Oświadczenie o dyspozycyjności – wzór stanowi załącznik nr 1.

 

Sposób i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Bema 4,         32-600 Oświęcim, w kopercie z dopiskiem: „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” w terminie do 08.04.2013 do godziny 12.00 (decyduje data wpływu).

Dodatkowe informacje: Biuro projektu „Zainwestuj w siebie”, tel.: 33 - 843 70 58

 

Dyrektor PCPR

Elżbieta Kos

Oświęcim, dnia 28.03.2013r

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe