Specjaliści w zakresie indywidualnego poradnictwa psychologicznego

Monika Noworyta 2013-03-28 drukuj

Człowiek – najlepsza inwestycja.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt „Zainwestuj w siebie” w ramach POKL Priorytet VII, poddziałanie 7.1.2 projekt numer POKL.07.01.02-12-029/08 realizowany: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim

 

 

W związku z realizacją w 2013 roku projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapraszamy do współpracy:

 

 

DWÓCH SPECJALISTÓW W ZAKRESIE INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

 

Warunki współpracy:

 1. Umowa cywilno – prawna. Usługa realizowana na potrzeby Beneficjentów ostatecznych projektu – max 150 godzin na Specjalistę, łącznie max 300 godzin  w okresie od kwietnia do listopada 2013.

 

Wymagane kwalifikacje:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia.
 2. Min. 3 letnie doświadczenie w zakresie realizacji poradnictwa psychologicznego.
 3. Udokumentowane kwalifikacje uprawniające do realizacji poradnictwa psychologicznego.
 4. Doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie, niepełnosprawnymi, trudną młodzieżą, ofiarami przemocy.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Osoba nie karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.
 2. Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca z pełni praw publicznych.
 3. Dobra organizacja pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia i kwalifikacje do realizacji poradnictwa psychologicznego,
 4. Oferta cenowa – stawka brutto za 1 godzinę realizacji przedmiotu zlecenia.
 5. Referencje,
 6. Oświadczenie o dyspozycyjności – wzór stanowi załącznik nr 1.

Sposób i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, w kopercie z dopiskiem: „Specjalista w zakresie indywidualnego poradnictwa psychologicznego” w terminie do 08.04.2013r do godziny 12.00 (decyduje data wpływu)

Dodatkowe informacje: Biuro projektu „Zainwestuj w siebie”, tel.: 33 - 843 70 58

 

Dyrektor PCPR

Elżbieta Kos

Oświęcim, dnia 28.03.2013r.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe