Specjaliści w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego

Monika Noworyta 2013-03-28Człowiek – najlepsza inwestycja.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt „Zainwestuj w siebie” w ramach POKL Priorytet VII, poddziałanie 7.1.2 projekt numer POKL.07.01.02-12-029/08 realizowany Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim

 

W związku z realizacją w 2013 roku projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapraszamy do współpracy:

 

DWÓCH SPECJALISTÓW W ZAKRESIE INDYWIDUALNEGO

PORADNICTWA ZAWODOWEGO

 

Warunki współpracy:

 1. Umowa cywilno – prawna. Usługa realizowana na potrzeby Beneficjentów ostatecznych projektu – max 100 godzin na specjalistę- łącznie max 200 godzin  w okresie od kwietnia do listopada 2013.

 

Wymagane kwalifikacje:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie
 2. Minimum trzyletnie doświadczenie w zakresie realizacji doradztwa zawodowego
 3. Udokumentowane kwalifikacje uprawniające do realizacji doradztwa zawodowego

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Osoba nie karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
 2. Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca z pełni praw publicznych
 3. Dobra organizacja pracy

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia i kwalifikacje do realizacji doradztwa zawodowego
 4. Oferta cenowa – stawka za 1 godzinę realizacji przedmiotu zlecenia.
 5. Oświadczenie o dyspozycyjności – wzór stanowi załącznik nr 1.

 

Sposób i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Bema 4,          32-600 Oświęcim, w kopercie z dopiskiem: „Specjalista w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego” w terminie do 08.04.2013r do godziny 12.00 (decyduje data wpływu)

Dodatkowe informacje: Biuro projektu „Zainwestuj w siebie”, tel.: 33 - 843 70 58

 

Dyrektor PCPR

Elżbieta Kos

Oświęcim, dnia 28.03.2013r.