OGŁOSZENIE W SPRAWIE SZKOLENIA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Monika Noworyta 2013-02-20

OGŁOSZENIE W SPRAWIE SZKOLENIA RODZIN ZASTĘPCZYCH

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej.

Pełnienie takiej funkcji może być powierzone osobom, które:

1) dają rękojmię należytego sprawowania funkcji rodziny zastępczej

2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego

4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych

5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

7) zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie  jego indywidualnych potrzeb, w tym:

- rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego

- właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań

- wypoczynku i organizacji czasu wolnego

8) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

9) posiadają stałe źródło dochodów.

Zakres programowy szkolenia obejmuje od 60 do 95 godzin dydaktycznych, w zależności od formy pieczy zastępczej, w tym 10 godzin szkolenia w formie praktyk w  rodzinie zastępczej zawodowej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Szkolenie odbywać się będzie w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu ul. Bema 4. Kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej prosi się o kontakt telefoniczny z Zespołem ds. Pieczy Zastępczej w Oświęcimiu, od poniedziałku do piątku,  pod  nr telefonu: 33/ 841 15 95,  w godz. od 8.00 – 15.00, lub osobisty pod adresem: Oświęcim, ul. Bema 4, lewe skrzydło budynku, II piętro, pokój nr 3.

Nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej trwa przez cały rok.

 

Oświęcim, dnia 20.02.2013 r.

Dyrektor PCPR w Oświęcimiu

mgr Elżbieta Kos