Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Monika Noworyta 2013-01-07

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w przetargu nieograniczonego

na: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Systemowego:

„Zainwestuj w siebie”

Numer ogłoszenia w BZP: 526494; data zamieszczenia: 24.12.2012 r.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 oraz art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach procedury przetargu nieograniczony na: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Systemowego: „Zainwestuj w siebie”.

 

W ww. przetargu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Wojciech Broczkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Zakład Usługowy „Wirtual”, z siedzibą w Zagórzu (32 – 555) przy ul. Podgórskiej 15.

 

            Wobec faktu, iż ww. Wykonawca jako jedyny złożył ofertę, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a) ww. ustawy, umowa może być zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ww. ustawy.

 

                                                                                                                                            Dyrektor PCPR

                                                                                                                                          mgr Elżbieta Kos