Przetarg niograniczony na: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Systemowego: "Zainwestuj w siebie"

Monika Noworyta 2012-12-24

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

ogłasza przetarg nieograniczony

na: Pełnienia funkcji Koordynatora Projektu Systemowego: „Zainwestuj w siebie” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, priorytet VII Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz.1655 z poźn.zm.) w trybie  - przetarg nieograniczony na podstawie art.39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wartość szacunkowa zamówienia o wartości: poniżej 193.000 euro.

 

CPV: 75.11.21.00 – 5 -usługi administracyjne w zakresie rozwoju projektu

 

Nazwa i adres zamawiającego

Zamawiający : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim

woj. małopolskie  tel. /fax.  (33) 842-23-29

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku  godz. 7:30 – 15:00.

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust.1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655  z późniejszymi zmianami).

Opis przedmiotu zamówienia

 Pełnienia funkcji Koordynatora Projektu Systemowego: „Zainwestuj w siebie” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.2  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, priorytet VII Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Do Obowiązku Wykonawcy w ramach świadczonej usługi należeć będzie:

1. Nadzór nad poprawnością realizacji zadań w projekcie,

2. Podejmowanie strategicznych decyzji dot. zmian w harmonogramie oraz kwalifikowalności kosztów w projekcie

3. Kontrola dokumentów finansowych

4. Merytoryczna kontrola zadań

5. Przygotowanie i akceptacja  wniosków płatniczych oraz innych sprawozdań i dokumentów przygotowywanych  na żądanie Instytucji Zarządzającej

6.  Organizacja cyklicznych spotkań zespołu zarządzającego

7. Kontrola przygotowania materiałów promujących projekt  zgodnie z zasadami oznaczania projektów w ramach POKL

8.  Obecność przy kontrolach związanych z realizacją projektu.

9. Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków przez specjalistę ds. organizacji wydarzeń środowiskowych

10. Według potrzeb zamawiającego osobiste uczestnictwo w konferencjach realizowanych w ramach projektu

11. Według potrzeb zamawiającego osobiste uczestnictwo w wydarzeniach z udziałem BO.

12. Praktyczna możliwość codziennego, osobistego stawiennictwa w siedzibie zamawiającego, na jego żądanie 

 Termin wykonania zamówienia

Termin rozpoczęcia:  dzień zawarcia umowy;   Termin zakończenia:   30 czerwiec 2015 r.

 

Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są.

1)    Andrzej Goytowski - tel. (33) 842-23-29

 Wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu   o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać w Siedzibie Zamawiającego –Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim  na dzienniku podawczym   do dnia   31.12.2012 r. do godz. 09:30.

Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 31.12.2012 r. o godz. 12:00, w Siedzibie Zamawiającego w gabinecie Dyrektora.