Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania

Beata Wziątek 2013-02-15 drukuj

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 113 ust. 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)
Starosta Oświęcimski
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Oświęcim-miasto obręb Oświęcim oznaczonej jako działka nr 704/7 o pow. 0,2042 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr KR1E/00011205/1, o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach zezwolenia na wykonanie prac związanych z likwidacją istniejącego zespołu zaporowo-upustowego w ramach zadania pn. „Remont i modernizacja gazociągu Oświęcim-Szopienice”.
W związku z powyższym, wzywa się następców prawnych Zdzisława Klima oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, pokój 21.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w trybie art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe