DPS Bobrek: Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

Mariusz Sajak 2012-12-18

Znak:DPS.250.9.2012                                                                  Bobrek, dnia 18.12.2012 r.

 
  Wykonawcy biorący udział w postępowaniu pn.

 Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku
Numer ogłoszenia w BZP: 507846 - 2012; data zamieszczenia: 13.12.2012

Dotyczy zadania nr 1 – Różne produkty spożywcze

W związku z otrzymaniem pytania dotyczącego specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu Dom Pomocy Społecznej w Bobrku działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) wyjaśnia:

 Pytanie 1 

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę poniższych produktów o gramaturze:

Poz. 5 Kakao naturalne 80 g – wymagana w siwz 100 g,

Poz. 26 Kukurydza konserwowa 400 g – wymagana w siwz 390 g,

Poz. 32 Groszek konserwowy 400 g – wymagana w siwz 390 g,

poz. 52 Kminek 15 g – wymagana w siwz 20 g,

Poz. 57 Papryka w proszku 15 g – wymagana w siwz 20 g,

Poz. 73 Fix przyprawa do potraw chińskich 38 g – wymagana w siwz 50 g,

Czy należy odpowiednio przeliczyć ilość opakowań handlowych, w przypadku akceptacji zaproponowanych gramatur?

 Odpowiedź na pytanie

Należy dokonać wyceny oferowanych produktów w formularzu cenowym, zgodnie z podanymi przez Zamawiającego w siwz gramaturami i ilościami.

Pytanie 2

Czy w poz. 72 Fix przyprawa do ryb 40 g Zamawiający dopuści do postępowania produkt o nazwie Przyprawa do ryb np. Prymat o gramaturze 20 g ?

 Odpowiedź na pytanie

 Zamawiający dopuszcza inne równoważne produkty o nazwie „Przyprawa do ryb”. Wycena oferowanych produktów powinna być dokonana w formularzu cenowym, zgodnie z podanymi przez Zamawiającego w siwz gramaturami i ilościami.

  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ oraz modyfikacje stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia, nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też zamawiający zawiadamia iż, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

 

 

 

 

 

 

 

Bobrek: Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku
Numer ogłoszenia w BZP: 507846 - 2012; data zamieszczenia: 13.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Bobrku , ul. Księżnej Ogińskiej 2, 32-661 Bobrek, woj. małopolskie, tel. 0-33 8464404, faks 0-33 8461349.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w 2013 roku. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na realizację niżej wymienionych części: 1. Różne produkty spożywcze (dostawa 1 raz w tygodniu), 2. Mięso wołowe i wieprzowina (dostawa 2 razy w tygodniu), 3. Drób i podroby (dostawa 2 razy w tygodniu), 4. Produkty wędliniarskie (dostawa 2 razy w tygodniu), 5. Ryby przetworzone i konserwowane (dostawa wg potrzeb), 6. Warzywa i owoce mrożone (dostawa wg potrzeb), 7. Produkty mleczarskie (dostawa codzienna), 8. Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie (dostawa codzienna), 9. Jaja (dostawa 1 raz w tygodniu), 10. Warzywa i owoce (dostawa 3 razy w tygodniu)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.11.10.00-9, 15.11.30.00-3, 15.11.20.00-6, 15.11.40.00-0, 15.13.11.20-2, 15.20.00.00-0, 15.33.11.70-9, 15.50.00.00-3, 15.81.00.00-9, 03.14.25.00-3, 15.00.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy, 2. Formularz cenowy, 3. Wskazanie przez wykonawcę części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom lub oświadczenie, że zamówienie zostanie wykonane w całości siłami własnymi. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy złożyć stosowny dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. W przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika, należy złożyć - pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat.oswiecim.pl/index.php/kategoria2/3
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Bobrku ul. Księżnej Ogińskiej 2 32-661 Bobrek.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Domu Pomocy Społecznej w Bobrku, 32-661 Bobrek, ul. Księżnej Ogińskiej 2 (Dziennik podawczy).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Różne produkty spożywcze.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewiduje się dostawę produktów 1 raz w tygodniu. Szczegółowy opis wielkości i asortymentu zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Mięso wołowe i wieprzowina.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewiduje się dostawę produktów 2 razy w tygodniu. Szczegółowy opis wielkości i asortymentu zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.10.00-9, 15.11.30.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Drób i podroby.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewiduje się dostawę produktów 2 razy w tygodniu. Szczegółowy opis wielkości i asortymentu zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.20.00-6, 15.11.40.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Produkty wędliniarskie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewiduje się dostawę produktów 2 razy w tygodniu. Szczegółowy opis wielkości i asortymentu zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.13.11.20-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Ryby przetworzone i konserwowane.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewiduje się dostawę produktów - wg potrzeb. Szczegółowy opis wielkości i asortymentu zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.20.00.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Warzywa i owoce mrożone.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewiduje się dostawę produktów - wg potrzeb. Szczegółowy opis wielkości i asortymentu zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.11.70-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Produkty mleczarskie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewiduje się codzienną dostawę produktów. Szczegółowy opis wielkości i asortymentu zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewiduje się codzienną dostawę produktów. Szczegółowy opis wielkości i asortymentu zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Jaja.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewiduje się dostawę produktów 1 raz w tygodniu. Szczegółowy opis wielkości i asortymentu zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.14.25.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Warzywa i owoce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewiduje się dostawę produktów 3 razy w tygodniu. Szczegółowy opis wielkości i asortymentu zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.