XXIII sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2012-11-19

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XXIII sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

 1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012 – druk 223;

 2. zmiany uchwały Nr XIII/152/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 234;

 3. wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego za rok 2012 – druk 219;

 4. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu za rok 2012 – druk 225;

 5. zmiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 226;

 6. zmiany uchwały Nr XVI/188/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2012 r., przyznawanych samorządowi powiatowemu według algorytmu – druk 221;

 7. trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski – druk 227;

 8. uchwalenia Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok – druk 220;

 9. przekazania zadań w zakresie zarządu zwykłego na drogach powiatowych w granicach miasta Oświęcim i udzielenia dotacji na ten cel – druk 228;

 10. przekazania zadań w zakresie zarządu zwykłego na drogach powiatowych w granicach miasta Kęty i udzielenia dotacji na ten cel – druk 229;

 11. przekazania ograniczonego zarządzania drogą powiatową Nr 1827 ul. 3 Maja w Kętach na odcinku od os. Wyszyńskiego do obwodnicy zachodniej Kęt – druk 230;

 12. likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Oświęcimiu – druk 231;

 13. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu – druk 222;

 14. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2013 – druk 232;

 15. zmiany uchwały Nr II/11/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia ilości i nazw stałych Komisji Rady Powiatu w Oświęcimiu oraz określenia maksymalnej ilości radnych w komisjach – druk 233;

 16. zmiany uchwały Nr II/15/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji i Promocji Powiatu – druk 234.

 

Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.