Otwarty Konkurs Ofert - 6 listopada 2012 r.


OTWARTY KONKURS OFERT

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”

Zarząd Powiatu ogłasza w dniu 6 listopada 2012 r.

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku  w dziedzinach:


I.    Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Wysokość środków przeznaczonych na upowszechnianie kultury fizycznej, w tym m.in.:
-    realizację procesu szkolenia sportowego,
-   organizację programu zajęć sportowych, zawodów, olimpiad, spartakiad, rozgrywek sportowych na terenie powiatu oświęcimskiego,
-    organizację eliminacji wojewódzkich i centralnych zawodów sportowych kierowanych do dzieci i młodzieży,
-    uczestnictwo w rozgrywkach sportowych poza powiatem,
-    organizację pojedynczych imprez sportowych.
                                        -200 000,00 zł

   
II.    Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań, w tym m.in.           
- organizację imprez plenerowych, festynów, festiwali, wystaw.
- promocję dorobku artystów z terenu powiatu oświęcimskiego.
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami znajdującymi się na terenie powiatu.
- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
    - 10 000,00 zł

Kwoty przeznaczone na dotacje są określone na podstawie proponowanego przez Zarząd Powiatu projektu budżetu powiatu oświęcimskiego na 2013 r. Ostateczne kwoty mogą zostać zmienione po uchwaleniu przez Radę Powiatu w Oświęcimiu budżetu na 2013 rok.


Termin składania ofert:  do 30 listopada 2012 r.Szczegółowe informacje w Wydziale Promocji Powiatu, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, pod nr 033 844 97 14, na stronie: www.powiat.oswiecim.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.RODZAJ ZADANIA
Warunki realizacji zadania

I.    Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Celem udzielenia dotacji jest osiąganie jak najlepszych wyników sportowych na wszystkich poziomach rozgrywek lub wypracowanie albo poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców powiatu oświęcimskiego za pomocą różnych form aktywności fizycznej.

Wszystkie imprezy powinny mieć charakter ogólnopowiatowy, powinny promować działalność klubów sportowych z terenu powiatu oświęcimskiego.


Zadania powinny popularyzować zdrowy i sportowy tryb życia, doskonalić uzdolnienia i sprawność fizyczną, kształtować harmonijny rozwój psychofizyczny dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizacja przystępująca do konkursu w ramach tego zadania powinna posiadać łatwy dostęp do obiektów sportowych na terenie całego powiatu.


II.    Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wszystkie imprezy powinny być skierowane w szczególności do mieszkańców powiatu oświęcimskiego.

Zadania powinny m.in:
- upowszechniać dziedzictwo kulturowe powiatu oświęcimskiego
- przyczyniać się do rozwoju twórczości artystów profesjonalnych i amatorów,
- promować dorobek artystów z terenu powiatu w kraju i za granicą
- stwarzać warunki do realizacji działań oraz podejmować działania, których celem jest ochrona zabytków i opieka nad zabytkami znajdującymi się na terenie powiatu  oświęcimskiego
-  mieć charakter edukacyjny, poprzez skierowanie go do młodzieży
- odnosić się do wydarzeń historycznych o charakterze narodowym,  obywatelskim lub kulturalnym
-  promować tradycję Ziemi OświęcimskiejTERMINY:

Realizacja zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż 01.01.2013 r. do  20 grudnia 2013r.ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:


1. Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji są organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz spełniające wymagania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie do 30 listopada 2012 r. na adres (decyduje data wpływu):


Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
ul. Wyspiańskiego 10
32-602 OświęcimKoperta powinna być opisana w następujący sposób:

„Wzór opisu koperty”
Nazwa organizacji


„KONKURS OFERT 2013”

nazwa zadania3. Wzory ofert do otwartego konkursu ofert znajdują się na stronach internetowych Starostwa Powiatowego www.powiat.oswiecim.pl, w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy:

Wydział Promocji Powiatu, Kultury i Sportu - nr telefonu  33 844-97-14, 33844-97-15
Jerzy Chrząszcz, Barbara Leszczyńska

4. Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Uwaga!
W ofercie należy, w sposób czytelny, udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać „nie dotyczy”.
W pytaniach oznaczonych „*” należy skreślić niepotrzebną odpowiedź.

5. Fakt złożenia wniosku nie może być traktowany jako gwarancja uzyskania dotacji.
6. Kwoty przeznaczone na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego mogą być rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.

TERMINY, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY:

1.    Przy wyborze ofert rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne, złożone w zamkniętej kopercie.
2.    Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym przez Naczelnika Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu.
3.    W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia dostarczenia powiadomienia pisemnego.
4.    Komisja konkursowa rozpatrzy tylko wnioski zgodne z tematyką konkursu oraz działalnością statutową wnioskodawcy.
5.    Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach weryfikacji formalnej w przypadku, gdy oferta zostanie rozpatrzona negatywnie.
6.    W oparciu o formalną i merytoryczną ocenę ofert, powołana przez Zarząd Powiatu Komisja Oceniająca ustali wstępną listę rankingową ofert i przekaże ją wraz ze swoją opinią (propozycją wysokości dotacji) Zarządowi Powiatu.
7.    Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w formie uchwały.
8.    Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
9.    Oferenci, którym Zarząd Powiatu przyznał dotację niższą od wnioskowanej zobowiązani są do złożenia na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu zaktualizowanej części oferty, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia pisemnego.
10.    Zarząd Powiatu dokonuje ponownej oceny zaktualizowanych ofert i ich akceptacji.
11.    Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji.
12.    Oferent przyjmujący zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania  w trybie i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej.
13.    Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.
14.    W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w harmonogramie w zakresie terminów imprez, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Zarządu Powiatu, na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzanych zmian, zgody Zarządu Powiatu i po podpisaniu aneksu do umowy.
15.    W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w kosztorysie pomiędzy poszczególnymi wydatkami:
-    do 10% ogólnej kwoty dotacji
-    powyżej 10% ogólnej kwoty dotacji pod warunkiem uprzedniej zgody Zarządu Powiatu i po podpisaniu aneksu do umowy
16.    Termin dokonania wyboru ofert- do 15 stycznia 2013 roku.


Przyjmuje się następujące kryteria przy rozpatrywaniu ofert:

Lp.    kryterium    punkty
1.    Doświadczenie  podmiotu składającego wniosek w realizacji podobnych zadań     0-4
2.    Doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia osób realizujących zadanie    0-4
3.    Budżet zadania, w tym m.in. wysokość środków własnych    0-4
4.    Ocena atrakcyjności merytorycznej zadania    0-12


Informacja o realizowanych w roku w 2011 zadaniach publicznych
tego samego rodzaju:


Rodzaj zadania    ogółem    Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu    170 000,00   


Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji    7 000,00

Informacja o realizowanych w roku w 2012 zadaniach publicznych
tego samego rodzaju:


Rodzaj zadania    ogółem    Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu    179 000,00   
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji    5 000,00   
 
Załączniki
1.    Wzór oferty
2.    Wzór umowy

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe