Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Monika Noworyta 2012-10-31 drukuj

OTWARTY KONKURS OFERT

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonywania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz. 25), art. 93 ust. 2, art. 114 – 121, art. 180 pkt 2, art. 190 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887):

 

Powiat Oświęcimski ogłasza

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

 

I. Rodzaj zadania: prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację zadania Powiat Oświęcimski przeznacza dotację, na którą składają się środki finansowe na utrzymanie dziecka oraz środki finansowe na bieżące funkcjonowanie placówki w wysokości :

- do 306.600 zł w 2013 r.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

1.Przyznanie dotacji będzie uzależnione od spełnienia przez oferenta warunków i kryteriów określonych w niniejszym ogłoszeniu.

2.Przyznana dotacja na dofinansowanie zadania wypłacana będzie na konto podmiotu niepublicznego wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert w miesięcznych transzach, po podpisaniu umowy.

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania

Powiat Oświęcimski zleci organizacji pozarządowej realizację zdania z zakresu pomocy społecznej na okres 1 roku, tzn. od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Oferta podmiotu winna być ściśle dostosowana do wzoru oferty realizacji zadania publicznego określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, jak również oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

Warunki, jakie podmiot niepubliczny winien spełniać, to:

1/ zatrudnienie specjalistycznej kadry, w tym osób opiekujących się całodobowo oddanymi pod opiekę dzieci – tworząc strukturę prorodzinną,

2/ posiadanie odpowiednich warunków lokalowych – domu jednorodzinnego lub mieszkań odrębnych dla każdej wielodzietnej rodziny,

3/ posiadanie kompletnego wyposażenia domów bądź mieszkań.

Ilość osób zatrudnionych do realizowania zadania winna być ściśle dostosowane do zadań wynikających z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. z Nr 292, poz. 1720), a osoby te winny spełniać wymogi:

- odpowiednie wykształcenie,

- nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona

- wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do osoby wynika z tytułu egzekucyjnego

- nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

- są zdolne do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy.

Powyższe informacje winny być potwierdzone oświadczeniami pod rygorem odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenia prawdy.

Podmiot uczestniczący w konkursie winien posiadać siedzibę na terenie powiatu oświęcimskiego i posiadać zezwolenie Wojewody Małopolskiego na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

   

Warunki lokalowe i wyposażenie lokali

 • wymagane jest posiadanie odpowiednich pomieszczeń:

  a/ mieszkalnych wyposażonych w kompletny sprzęt gospodarstwa domowego

  b/ biurowych wyposażonych w sprzęt komputerowy, kserokopiarkę, z dostępem do internetu,

 • posiadanie numeru telefonu i telefaksu

 

V. Termin składania ofert

Ofertę na realizację zadania należy składać w wersji papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu oraz w wersji elektronicznej na adres PCPR w Oświęcimiu: e mail: pcpr@powiat.oswiecim.pl w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia otwartego konkursu ofert, tj. do dnia 21 listopada 2012 r.

Otwarty konkurs ofert zostanie ogłoszony:

 • na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.powiat.oswiecim.pl

 • w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10 w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń

   

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

Celem opiniowania i wyboru jednej ze złożonych ofert, zostanie powołana komisja konkursowa, w skład której wejdą:

1/ Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu - Elżbieta Kos

2/ Skarbnik Powiatu - Katarzyna Wanat.

3/ osoba wyznaczona przez Zarząd Powiatu - Małgorzata Juśkiewicz

   

Przy rozpatrywaniu ofert zlecający zadanie oceni:

1/ możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową

2/ przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania zleconego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

3/ proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikację osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie zlecone

4/ udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania zleconego

5/ uwzględni planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków

6/ uwzględni analizę i ocenę realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

Dokonanie wyboru ofert nastąpi w dniu: 29 listopada 2012 r.

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nastąpi w dniu : 30 listopada 2012r.

- na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.powiat.oswiecim.pl,

- w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń

   

i zawierać będzie:

- nazwę oferenta

- nazwę zadania publicznego

- wysokość przyznanych środków publicznych.

 

Po ogłoszeniu wyników zostanie zawarta stosowna umowa na realizację zadania publicznego z wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert organizacją pozarządową, na czas określony, na okres 1 roku, od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

Wzór umowy w sprawie realizacji zadania zleconego, jak również wzór sprawozdania z realizacji zadania określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

 

Powiat Oświęcimski zastrzega sobie prawo skrócenia okresu obowiązywania umowy w przypadku wejścia w życie przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, niespójnych z przepisami, na podstawie których ogłoszono niniejszy konkurs.

 

VII. Informacja o wydatkowanych środkach finansowych na zadanie z zakresu pomocy społecznej zrealizowane przez Powiat Oświęcimski w bieżącym roku i latach poprzednich

Na podstawie umowy zlecenie zawartej na lata 2011 - 2012 pomiędzy organizacją pozarządową, a Powiatem Oświęcimskim, Powiat zlecił realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, jakim jest prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego dla 26 (w 2011 r.) i 28 (w 2012 r.) dzieci, przyznając na ten cel dotację:

- w roku 2011 - 925. 896 zł,

- na rok 2012 zaplanowana dotacja wyniosła: 1.022.000 zł, lecz wydatkowana kwota może być niższa, gdyż kwota dotacji uzależniona jest od liczby dzieci umieszczonych w placówce.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe