Informacje o wydziale

 Naczelnik: Monika Stalica tel. 33 844 97 08

Pracownicy:
główny specjalista Ewa Dobrzanowska tel/fax 33 844 97 06
inspektor Jolanta Gąsiorek tel/fax 33 844 97 06
podinspektor Małgorzata Juszkiewicz tel.33 844 97 05
inspektor Magdalena Kasperczyk tel. 33 844 97 04
inspektor Urszula Szromba tel/fax 33 844 97 07
główny specjalista Agnieszka Wiatr tel. 33 844 97 04
inspektor Lidia Żakowska tel. 33 844 97 05

e-mail: wez@powiat.oswiecim.pl

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 

I. W zakresie spraw oświatowych:
 1. Realizowanie zadań związanych z zakładaniem, prowadzeniem i organizacją publicznych  szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych,  szkół sportowych i  mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo-wychowawczych,  poradni psychologiczno–pedagogicznych.
 2. Przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych.
 3. Nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych.
 4. Prowadzenie spraw w zakresie nadawania nauczycielom kontraktowym stopnia nauczyciela mianowanego.
 5. Prowadzenie spraw w zakresie kierowania dzieci do szkół specjalnych lub ośrodków poza granicami Powiatu.
 6. Prowadzenie spraw związanych z nauczaniem indywidualnym i rewalidacją indywidualną.
 7. Przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną.
 8. Realizowanie zadań związanych z prowadzeniem ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 9. Przygotowywanie propozycji przydzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym.
 10. Rozliczanie dotacji udzielonych szkołom niepublicznym.
 11. Nadzór nad prawidłowością składanych przez szkoły niepubliczne dokumentów i rozliczeń dotacji.
II. W zakresie spraw ochrony zdrowia i spraw społecznych:
 1. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem, likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności podległych zakładów opieki zdrowotnej oraz nadawaniem statutu.
 2. Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem ustawowego nadzoru nad podległymi zakładami opieki zdrowotnej.
 3. Przygotowywanie projektów uchwał  dotyczących zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych podległych zakładów opieki  zdrowotnej.
 4. Realizacja zadań związanych z przyznawaniem dotacji budżetowych podległym zakładom opieki zdrowotnej na realizację zadań wynikających z ustawy o działalności leczniczej oraz nadzór nad jej wydatkowaniem.
 5. Przygotowywanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok, szczątków zwłok oraz urn z  prochami z obcego państwa.
 6. Organizacja działań w zakresie promocji i ochrony zdrowia, współpraca z instytucjami i  organizacjami oraz opracowywanie sprawozdawczości z realizacji programów zdrowotnych z terenu Powiatu.
 7. Ustalanie i aktualizacja rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu Powiatu.
 8. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń i orderów państwowych.

 


pozostałe informacje