INFORMACJE O WYDZIALE

Magdalena Żak 2020-03-12 drukuj

p.o. Naczelnika Wydziału: Agnieszka Adamczyk
tel. 33 844 97 10

pracownicy: inspektor Marzena Muszocka

inspektor Dorota Ogiegło

inspektor Magdalena Żak

inspektor Marta Bucka

podinspektor Barbara Piegzik

pomoc administracyjna: Joanna Sitek

 
adres: 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10
telefon: (33) 844-97-09...12
fax: 33 844 96 19
e-mail: starostwo@powiat.oswiecim.pl

W związku z zagrożeniem koronawirusem i wdrożeniem przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu działań profilaktycznych, wnioski oraz wszelkiego rodzaju dokumenty można składać na DZIENNIKU PODAWCZYM starostwa lub e-mailem na adres: srodowisko@powiat.oswiecim.pl

Mieszkańcy będą obsługiwani po wcześniejszej rezerwacji wizyty za pośrednictwem nr tel.: 33/844-97-12.


Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie  Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu


REJESTRY I EWIDENCJE

Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Wydział

 1. wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, 
 2. rejestr żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady WE nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków,
 3. rejestr sprzętu pływającego, służącego do amatorskiego połowu ryb,
 4. rejestr wydanych kart wędkarskich,
 5. rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi ,
 6. rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi,
 7. rejestry decyzji i postanowień dotyczące spraw prowadzonych przez wydział, zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie:

Aktualna baza danych:
Wyszukiwanie kart w Wykazie:

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Starostwo+Powiatowe+w+O%C5%9Bwi%C4%99cimiu


Mając na uwadze ułatwienie wypełniania przez Państwo obowiązków w zakresie ochrony środowiska, zachęcamy do odwiedzenia strony www.poradnik.ekoportal.pl


Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 1. wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze, zastrzeżonych w przepisach szczególnych dla Starosty;

 2. nadzór nad realizacją zadań finansowanych z budżetu Powiatu, z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

 3. monitoring terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy oraz prowadzenie rejestru zawierającego informacje o tych terenach;

 4. wydawanie decyzji, w tym pozwoleń i zezwoleń wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach,  ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach, ustawy prawo łowieckie;

 5. wydawanie decyzji zezwalających na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętych systemem i określających obowiązki prowadzącego instalację w zakresie monitorowania;

 6. przyjmowanie zgłoszeń dotyczących eksploatacji instalacji;

 7. sporządzanie i realizacja opracowań programowych i sprawozdań z ich realizacji w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach;

 8. stwierdzanie przejścia gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi, gruntów zabudowanych urządzeniami wodnymi znajdującymi się poza linią brzegu oraz urządzeń wodnych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i wykreślenia z w/w zasobu oraz wygaśnięcia trwałego zarządu wód,  gruntów pokrytych tymi wodami oraz pozostałych nieruchomości;

 9. wydawanie zaświadczeń w sprawie objęcia działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach;

 10. sprawowanie kontroli nad zadaniami powierzonymi w drodze porozumień nadleśniczym;

 11. udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, w tym prowadzenie elektronicznego, publicznie dostępnego wykazu danych zawierających te informacje;

 12. prowadzenie spraw związanych z rekultywacją i zagospodarowanie gruntu w zakresie wynikającym z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

 13. wydawanie uzgodnień będących w kompetencji organu administracji geologicznej lub ochrony środowiska, w zakresie wynikającym z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

 14. prowadzenie rejestru przetrzymywania roślin i zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej, a także ich rozpoznawalnych części i produktów pochodnych oraz wydawanie stosownych zaświadczeń;

 15. wydawanie dowodów rejestracyjnych sprzętu służącego do amatorskiego połowu ryb;

 16. wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;

 17. rozpatrywanie wniosków o utworzenie społecznej straży rybackiej w tym zatwierdzanie regulaminu społecznej straży rybackiej;

 18. wydawanie legitymacji społecznej straży rybackiej;

 19. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym pielęgnacja, sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów w obrębie pasów drogowych dróg powiatowych;

 20. nadzór nad prawidłową gospodarką wodno-ściekową zlewni dróg powiatowych;

 21. sprawowanie nadzoru i kontroli związanej z działalnością spółek wodnych;

 22. określanie wysokości należnego czynszu dzierżawnego za dzierżawę poszczególnych obwodów łowieckich w danym roku gospodarczym;

 23. popularyzowanie ochrony środowiska i działań ekologicznych w społeczeństwie.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe