Ogłoszenie

Monika Noworyta 2012-08-31 drukuj

Człowiek – najlepsza inwestycja.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt „Rodzina w kryzysie” realizowany w okresie 01.01.2010 do 31.12.2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany w ramach: Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2

 

OGŁOSZENIE

 

                   W związku z realizacją w 2012 roku projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu ogłasza nabór na wykonanie usługi- realizacji Edukacji Społecznej i Obywatelskiej  - spotkania ekspertów ze społecznością lokalną  z zakresu:

- Komunikacja w rodzinie (seksualność osób niepełnosprawnych, analiza różnic między seksualnością osób zdrowych a osób z niepełnosprawnością,  rozwój psychoseksualny i jego zaburzenia, realizacja potrzeby seksualnej przez osoby z niepełnosprawnością).

- Rola rodziny w powrocie do zdrowia, motywowanie do aktywności i radzenia sobie  z kryzysem chorego (relacje między ludźmi ważne w rekonwalescencji i po chorobie, jak zmienia się życie po chorobie, relacje z rodziną i partnerem, jak rozmawiać z kobietą po chorobie nowotworowej, jak odnaleźć w sobie „ kobietę” na nowo, podnoszenie poczucia wartości chorego).

 

II. Okres realizacji usługi: wrzesień 2012 – listopad 2012

 

 

III. Forma realizacji usługi: Spotkania z zakresu Edukacji Społecznej i Obywatelskiej realizowane będą w ilości 8 spotkań każde min 3 godziny w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego na terenie powiatu oświęcimskiego. Wykonawca usługi zapewni materiały dla uczestników przygotowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

IV. Dodatkowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

  1. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie, do:

a)      Wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,

b)     Czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy.

  1. Wykonawca zobowiązany będzie, pod rygorem odmowy zapłaty za przedmiot zlecenia zamówienia, do przestrzegania postanowień umowy.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu:

  1. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w niniejszym ogłoszeniu działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)     Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c)      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d)     Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia.

e)      Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji prelekcji oraz współpracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

f)       Wykonawca posiada wiedzę na temat przygotowania materiałów szkoleniowych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

VI. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca złoży najpóźniej wraz z zawarciem umowy oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków określonych w pkt. V.1- a, b, c, d, e, f .

 

VII. Dokumenty wymagane przez zamawiającego:

  1. Oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w punkcie VI;
  2. Listę wykładowców biorących udział w realizacji spotkań obywatelskich, wraz   z opisem ich kwalifikacji zawodowych
  3. Oferta cenowa – stawka za 1 spotkanie z uwzględnieniem kosztu materiałów dla uczestników.

 

VIII. Sposób i termin składania ofert:

 

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Oświęcimiu ; ul. Bema 4;32-600 Oświęcim, z dopiskiem " realizacja usługi w zakresie Edukacji Społecznej i Obywatelskiej  " w terminie do 07.09.2012 do godziny 12:00 ( decyduje data wpływu).

 

 

 

                                                                              Z poważaniem

                                                                             Elżbieta Kos

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe