Specjalista w zakresie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

Monika Noworyta 2012-08-21

Człowiek – najlepsza inwestycja.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt „Rodzina w kryzysie” w ramach POKL Priorytet VII, poddziałanie 7.1.2 projekt numer POKL.07.01.02-12-029/08 realizowany: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim

 

W związku z realizacją w 2012 roku projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapraszamy do współpracy:

 

SPECJALISTĘ W ZAKRESIE ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

Warunki współpracy:

 1. Umowa cywilno – prawna. Usługa realizowana na potrzeby Beneficjentów ostatecznych projektu – max. 35 godzin w okresie od września do listopada 2012.

 

Wymagane kwalifikacje:

 1. Dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie Asystent osoby niepełnosprawnej
 2. Min. 2 letnie doświadczenie w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi

Wymagania dodatkowe:

 1. Osoba nie karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.
 2. Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca z pełni praw publicznych.
 3. Dobra organizacja pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia i kwalifikacje do realizacji usługi asystenta osoby niepełnosprawnej,
 4. Oferta cenowa – stawka za 1 godzinę realizacji przedmiotu zlecenia.
 5. Oświadczenie o dyspozycyjności – wzór stanowi załącznik nr 1.

 

Sposób i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Bema 4,                32-600 Oświęcim, w kopercie z dopiskiem: „Asystent osoby niepełnosprawnej” w terminie do 28.08.2012 do godziny 12.00 (decyduje data wpływu)

 

Dodatkowe informacje: Biuro projektu „Rodzina w kryzysie”, tel.: 33 - 843 70 58

 

Oświęcim, dnia 21.08.2012

                                                                                                                                                   Dyrektor

                                                                                                                                                   Elżbieta Kos