Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Iwona Siuta 2021-03-22

W dniu 02.03.2021 r. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., reprezentowana przez Pełnomocnika: Panią Anetę Wójcik, na podstawie Pełnomocnictwa Rodzajowego z dnia 30 maja 2019 r., znak: PSG-C00/P-3/257/2019, złożyła do tutejszego organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu: WAB.6743.1.54.2021.DS, dotyczące: rozbudowy sieci gazowej n/pr dn 90 PE wraz z budową przyłącza gazu n/pr dn 40 PE do budynku mieszkalnego; lokalizacja inwestycji: działki o numerach ewidencyjnych: 401/17, 401/15, 401/20 oraz 401/19, położone w Jawiszowicach przy ul. Bratków (jednostka ewidencyjna: 121302_5  Brzeszcze – obszar wiejski; obręb ewidencyjny: Nr 0001, Jawiszowice).

Postanowieniem z dnia 8 marca 2021 r. o symbolu: WAB.6743.1.54.2021.DS, tutejszy organ nałożył na Inwestora obowiązek uzupełnienia zgłoszenia z dnia 2 marca 2021 r. W dniu 15 marca 2021 r. Pełnomocnik Inwestora uzupełnił braki, określone postanowieniem z dnia 8 marca 2021 r. o symbolu: WAB.6743.1.54.2021.DS.

W dniu 16 marca 2021 r. tutejszy organ wydał zaświadczenie o symbolu: WAB.6743.1.54.2021.DS o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z dnia 2 marca 2021 r., dotyczącego rozbudowy sieci gazowej n/pr dn 90 PE wraz z budową przyłącza gazu n/pr dn 40 PE do budynku mieszkalnego; lokalizacja inwestycji: działki o numerach ewidencyjnych: 401/17, 401/15, 401/20 oraz 401/19, położone w Jawiszowicach przy ul. Bratków (jednostka ewidencyjna: 121302_5  Brzeszcze – obszar wiejski; obręb ewidencyjny: Nr 0001, Jawiszowice).