Otwarty konkurs ofert - 17 lutego 2021 r. - KULTURA

Jakub Heród 2021-04-15 drukuj

 


 

WYNIKI KONKURSU


 

UCHWAŁA NR 22/530/2021 ZARZĄDU POWIATU W OŚWIECIMIU


 

Załącznik do uchwały nr 22/530/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 16 lutego 2021 r.

OTWARTY KONKURS OFERT

 Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”

 Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłasza w dniu 17 lutego 2021 r.

 otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku  w dziedzinie: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

Cele, rezultaty, termin oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 1. Cel zadania: Wzbogacenie oferty kulturalnej powiatu – wydarzenia kulturalne i artystyczne, opieka nad zabytkami i dziedzictwem niematerialnym.

 2. Rezultaty zadania:

 • udostepnienie możliwości poznania dziedzictwa kulturowego powiatu oświęcimskiego,
 • udostępnienie możliwości rozwoju twórczości artystów profesjonalnych i amatorów,
 • umożliwienie udziału społeczności powiatu oświęcimskiego w wydarzeniach kulturalnych.

3. Termin realizacji zadania: od kwiecień/maj 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku.
4. Wysokość środków publicznych na realizację zadania: 40 000,00 zł.
5. Środki z dotacji mogą być wydatkowane najwcześniej od dnia podpisania umowy.

 I.      Zasady przyznawania dotacji

 1. Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji są organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz spełniające wymagania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w systemie Witkac, w terminie przewidzianym w części III ogłoszenia. Złożenie oferty w systemie Witkac jest tożsame z podpisaniem jej przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
 3. Rozpatrywane będą tylko oferty złożone przez platformę Witkac, która jest ogólnodostępna w Internecie pod adresem: https://www.witkac.pl/strona
 4. Złożenie oferty nie może być traktowane jako gwarancja uzyskania dotacji.
 5. Kwoty przeznaczone na realizację zadań mogą być rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.
 6. Wszystkie wydarzenia powinny mieć charakter ogólnopowiatowy, powinny promować działalność organizacji pozarządowych z terenu powiatu oświęcimskiego.
 7. W ramach zadania oferent może pobierać świadczenia pieniężne od odbiorców zadania, pod warunkiem, że statut organizacji przewiduje prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego. Świadczenia pieniężne nie mogą stanowić finansowego wkładu własnego.
 8. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie terminu realizacji zadania, pod warunkiem, że zmienione terminy poszczególnych zadań mieszczą się w zakresie terminu realizacji całego zadania. Zmiany wymagają zgłoszenia w systemie Witkac. Powyższe zmiany nie wymagają aneksu do umowy.
  Zmiany dotyczące terminu całego zadania wymagają aneksu do umowy.
 9. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość wzrostu kosztów poszczególnych pozycji kosztorysu do 20% kosztów całkowitych zadania, przy ich nielimitowanym zmniejszeniu.
 10. Zmiany w zakresie poszczególnych pozycji kosztorysu powyżej 20% kosztów całkowitych zadania wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zarządu Powiatu w Oświęcimiu oraz aneksu do umowy.
 11. Wysokość środków wkładu własnego (tj. wkład własny finansowy oraz wkład własny niefinansowy [osobowy i rzeczowy]) może się zmieniać pod warunkiem, że procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania nie zwiększy się o więcej niż 20%.
 12. Oferent zobowiązuje się do umieszczania logo Powiatu Oświęcimskiego i informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Oświęcimskiego, na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego oraz zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

 II.    Terminy

 1. Termin składania ofert w systemie Witkac ustala się od 17 lutego do 12 marca 2021 roku.
 2. Termin zakończenia zadania - do 31 grudnia 2021 roku.
 3. Termin dokonania wyboru ofert - do końca kwietnia 2021 roku.

III.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

 1. Przy wyborze ofert rozpatrywane będą tylko wnioski terminowe, kompletne i prawidłowo wypełnione.
 2. Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym przez pracowników Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu.
 3. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia dostarczenia powiadomienia w systemie Witkac.
 4. Komisja konkursowa rozpatrzy tylko wnioski zgodne z tematyką konkursu oraz działalnością statutową wnioskodawcy.
 5. W oparciu o formalną i merytoryczną ocenę ofert, powołana przez Zarząd Powiatu w Oświęcimiu komisja oceniająca ustali wstępną listę rankingową ofert i przekaże ją wraz ze swoją opinią (propozycją wysokości dotacji) Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.
 6. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w formie uchwały.
 7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
 8. Oferenci, którym Zarząd Powiatu przyznał dotację niższą od wnioskowanej składają poprzez platformę Witkac zaktualizowaną część oferty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez oferenta powiadomienia w systemie Witkac o kwocie przyznanej dotacji. Całkowity koszt zadania po aktualizacji nie może być pomniejszony o więcej niż 20% kosztu początkowego (z oferty pierwotnej). Niezłożenie aktualizacji, jest równoznaczne z wycofaniem oferty.
 9. Zarząd Powiatu dokonuje ponownej oceny zaktualizowanych ofert i ich akceptacji. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji.
 10. Oferent przyjmujący zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania  w trybie i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej.
 11. Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

Przyjmuje się następujące kryteria przy rozpatrywaniu ofert:

 1. Doświadczenie  podmiotu składającego wniosek w realizacji podobnych zadań, w tym rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków        - 0-4 pkt.
 2. Doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia osób realizujących zadanie - 0-4 pkt.
 3. Budżet zadania, w tym m.in. wysokość środków własnych, w tym wkład rzeczowy, osobowy - 0-4 pkt.
 4. Ocena atrakcyjności merytorycznej zadania - 0-12 pkt.

 Informacja o realizowanych w roku 2021 zadaniach publicznych tego samego rodzaju:

 

Rodzaj zadania

ogółem

Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

0,00 zł

 0,00 zł

 Informacja o zrealizowanych w roku 2020 zadaniach publicznych tego samego rodzaju:

 

Rodzaj zadania

ogółem

Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

30 000,00 zł

30 000,00 zł


Załączniki

 1. Wzór umowy 

 Szczegółowe informacje udzielają pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu:

Barbara Leszczyńska - Naczelnik Wydziału

Jerzy Chrząszcz – Główny Specjalista

nr telefonu: 33 844 97 15

e-mail: promocja@powiat.oswiecim.pl

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe