Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie i Edukacja Prawna na ternie Powiatu Oświęcimskiego w 2021 roku

Jadwiga Kowalik 2021-02-16 drukuj

 

 

KOMUNIKAT

W związku z trwającym stanem epidemii w kraju oraz zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu informuje, że w dalszym ciągu do  odwołania porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczone są w systemie zdalnym,
tj. poprzez udzielenie porady telefonicznie.

Osoby uprawnione do otrzymania pomocy w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej lub otrzymania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokonują zgłoszeń:

- za pomocą modułu zapisów publicznych https://np.ms.gov.pl

- pod numerem telefonu  502 691 995

- adres e mail: npp@powiat.oswiecim.pl 

Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, anonimową opinię można przekazać telefonicznie pod nr telefonu 502 691 995 lub na adres e mail: npp@powiat.oswiecim.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w  Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim.

 W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej nie ma obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna- przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Należy jednak podkreślić, że nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis,
w związku z czym podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.2020 poz. 708). Przed udzieleniem porady prawnej, podmiot ubiegający się o pomoc zobowiązany jest wypełnić „Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis”, następnie wypełnione oświadczenie przesłać do Starostwa na adres e mail: npp@powiat.oswiecim.pl

                                                                                                                                                                                                                               Starosta Oświęcimski

         Marcin Niedziela              

 


 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, od dnia  1 stycznia 2016 r. Powiat Oświęcimski realizuje  zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Osoby uprawnione do otrzymywania pomocy w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej lub otrzymania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokonują zgłoszeń za pomocą modułu zapisów publicznych
on-line:
https://np.ms.gov.pl,  pod nr telefonu 502 691 995 lub na adres e mail: npp@powiat.oswiecim.pl,

Informuję, że w chwili ogłoszenia w kraju stanu epidemiologicznego nieodpłatne porady prawne odbywają się w systemie zdalnym wymagającym organizacji porad w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, tj. poprzez udzielenie porady telefonicznie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie, mailowo bądź listownie. W tym celu należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu poniższe dokumenty:

  • oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
  • dokument wskazujący okoliczność uzasadniającą, np. decyzja stwierdzająca stopień ze znaczną niepełnosprawnością ruchową.

Po otrzymaniu od osoby uprawnionej powyższych dokumentów pracownik starostwa umówi wizytę 
w dogodnym czasie, miejscu i terminie.

Nieodpłatna pomoc prawna.

Realizacja zadania w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej obejmuje:

a) poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, lub

b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

c) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w lit. a) i lit. b), z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

d) nieodpłatną mediację, lub

e) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika
z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Poradnictwo obywatelskie.

Realizacja zadania w punktach poradnictwa obywatelskiego obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje
w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod    rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Edukacja prawna.

Realizacja zadania z zakresu edukacji prawnej obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

a) prawach i obowiązkach obywatelskich,

b) działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,

c) mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów,

d) możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa,

e) dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Opinia o udzielonej pomocy prawnej.

Sposoby przekazywania Staroście opinii o udzielonej pomocy – część B kart pomocy, znajdującej się
w poszczególnych punktach:

  • telefonicznie pod nr 502 691 995,
    • e-mail na adres npp@powiat.oswiecim.pl,
    • listownie na adres Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim.

W przekazanej opinii należy wskazać Punkt w którym została uzyskana pomoc.

Harmonogram i lokalizację punktów nieodpłatnej pomocy prawnej znajdziecie Państwo tutaj
Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.                                     

 

Starosta Oświęcimski

 Marcin Niedziela

 


Załączniki:

 

Lokalizacja i harmonogram

Karta informacyjna NPP

Karta informacyjna NPO

Karta informacyjna mediacja

Karta informacyjna dla osób pokrzywdzonych

Oświadczenie o pomocy de minimis

Lista jednostek

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe