XX sesja Rady Powiatu

Ewelina Stefańczyk 2012-06-20

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XX sesję.

Projekty uchwał w sprawach:  

 1.  stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego;
 2. zmieniająca uchwałę Nr IX/109/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Oświęcimski;
 3. wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu;
 4. zmieniająca uchwałę Nr XIX/207/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu;
 5. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.;
 6. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.;
 7. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu
  w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012;
 8. zmiany uchwały Nr XIII/152/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego;
 9. zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego za 2011 r.;
 10. akceptacji treści porozumienia międzynarodowego dotyczącego wzajemnej współpracy pomiędzy Powiatem Oświęcimskim a Miastem Czadca;
 11. dokonania darowizny na rzecz Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chełmku Spółka z o.o. pgr 865/8 położonej w Chełmku;
 12. zmiany uchwały Nr XXIII/173/2000 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.

 

 

Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.