Otwarty konkurs ofert 10 lutego 2021 r. - Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

Jakub Heród 2021-04-15 drukuj

WYNIKI KONKURSU


Załącznik do uchwały Nr 20/528/2021
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 9 lutego 2021 r.

OTWARTY KONKURS OFERT

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłasza 10 lutego 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku  w dziedzinie:

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

Cele, rezultaty, termin oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1. Cel zadania: stworzenie warunków sprzyjających integracji społecznej osób
z niepełnosprawnościami, zapobieganie ich społecznej marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami.

Cele szczegółowe:
- wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami, ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych przez te osoby.
- rozwijanie świadomości i wiedzy dotyczącej funkcjonowania osóbz niepełnosprawnościami w życiu społecznym.

2. Rezultaty zadania:
·zorganizowanie zajęć wspierających rozwój społeczny osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów, zajęć sportowych, zawodów, olimpiad, spartakiad, rozgrywek sportowych, imprez plenerowych, festynów, festiwali, wystaw,
·prowadzenie oraz uczestnictwo w terapii zajęciowej, logopedycznej, psychologicznej i innej

3. Termin realizacji zadania: od marzec/kwiecień 2021 do 31 grudnia 2021 roku.

4. Wysokość środków publicznych na realizację zadania: 30 000,00 zł.

5. Środki z dotacji mogą być wydatkowane najwcześniej od dnia podpisania umowy.

 

I. Zasady przyznawania dotacji

1. Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji są organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz spełniające wymagania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w systemie Witkac, w terminie przewidzianym w części III ogłoszenia. Złożenie oferty w systemie Witkac jest tożsame z podpisaniem jej przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

3. Rozpatrywane będą tylko oferty złożone przez platformę Witkac, która jest ogólnodostępna w Internecie pod adresem: https://www.witkac.pl/strona     

4. Złożenie oferty nie może być traktowane jako gwarancja uzyskania dotacji.

5. Kwoty przeznaczone na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mogą być rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.

6. Wszystkie wydarzenia powinny mieć charakter ogólnopowiatowy, powinny promować działalność stowarzyszeń z terenu powiatu oświęcimskiego.

7. W ramach zadania oferent może pobierać świadczenia pieniężne od odbiorców zadania, pod warunkiem, że statut organizacji przewiduje prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego. Świadczenia pieniężne nie mogą stanowić finansowego wkładu własnego.

8. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie terminu realizacji zadania, pod warunkiem, że zmienione terminy poszczególnych zadań mieszczą się w zakresie terminu realizacji całego zadania. Zmiany wymagają zgłoszenia w systemie Witkac. Powyższe zmiany nie wymagają aneksu do umowy.

Zmiany dotyczące terminu całego zadania wymagają aneksu do umowy.

9. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość wzrostu kosztów poszczególnych pozycji kosztorysu do 20% kosztów całkowitych zadania, przy ich nielimitowanym zmniejszeniu.

10. Zmiany w zakresie poszczególnych pozycji kosztorysu powyżej 20% kosztów całkowitych zadania wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zarządu Powiatu w Oświęcimiu oraz aneksu do umowy.

11. Wysokość środków wkładu własnego (tj. wkład własny finansowy oraz wkład własny niefinansowy [osobowy i rzeczowy]) może się zmieniać pod warunkiem, że procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania nie zwiększy się o więcej niż 20%.

12. Oferent zobowiązuje się do umieszczania logo Powiatu Oświęcimskiego i informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Oświęcimskiego, na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego oraz zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

II. Terminy

1. Termin składania ofert w systemie Witkac ustala się od 10 lutego do 5 marca 2021 roku.

2. Termin zakończenia zadania - do 31 grudnia 2021 roku.

3. Termin dokonania wyboru ofert - do końca kwietnia 2021 roku.

III. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

1. Przy wyborze ofert rozpatrywane będą tylko wnioski terminowe, kompletne i prawidłowo wypełnione.

2. Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym przez pracowników Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu.

3. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia dostarczenia powiadomienia w systemie Witkac.

4. Komisja konkursowa rozpatrzy tylko wnioski zgodne z tematyką konkursu oraz działalnością statutową wnioskodawcy.

5. W oparciu o formalną i merytoryczną ocenę ofert, powołana przez Zarząd Powiatu w Oświęcimiu komisja oceniająca ustali wstępną listę rankingową ofert i przekaże ją wraz ze swoją opinią (propozycją wysokości dotacji) Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.

6. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w formie uchwały.

7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

8. Oferenci, którym Zarząd Powiatu przyznał dotację niższą od wnioskowanej składają poprzez platformę Witkac zaktualizowaną część oferty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez oferenta powiadomienia w systemie Witkac o kwocie przyznanej dotacji. Całkowity koszt zadania po aktualizacji nie może być pomniejszony o więcej niż 20% kosztu początkowego (z oferty pierwotnej). Niezłożenie aktualizacji, jest równoznaczne z wycofaniem oferty.

9. Zarząd Powiatu dokonuje ponownej oceny zaktualizowanych ofert i ich akceptacji. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji.

10. Oferent przyjmujący zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania  w trybie i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej.

11. Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

Przyjmuje się następujące kryteria przy rozpatrywaniu ofert:

1. Doświadczenie  podmiotu składającego wniosek w realizacji podobnych zadań, w tym rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków
- 0-4 pkt.

2. Doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia osób realizujących zadanie
- 0-4 pkt.

3. Budżet zadania, w tym m.in. wysokość środków własnych, w tym wkład rzeczowy, osobowy
- 0-4 pkt.

4. Ocena atrakcyjności merytorycznej zadania
- 0-12 pkt.

Informacja o realizowanych w roku 2021 zadaniach publicznych

tego samego rodzaju:

 

Rodzaj zadania

ogółem

Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

0,00 zł

 0,00 zł

Informacja o zrealizowanych w roku 2020 zadaniach publicznych tego samego rodzaju:

 

Rodzaj zadania

ogółem

Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

30 000,00 zł

23 000,00 zł

Załączniki

1. Wzór umowy              

Szczegółowe informacje udzielają pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu:
Barbara Leszczyńska - Naczelnik Wydziału
Joanna Sermak - inspektor
nr telefonu: 33 844 97 14
e-mail:  promocja@powiat.oswiecim.pl     

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe