Zakończyły się Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/235/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”

Załącznik do Uchwały Nr 233/502/2020

Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 22 grudnia 2020 r.


OGŁOSZENIE

Zarządu Powiatu w Oświęcimiuw sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/235/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”


1. PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Powiatu Oświęcimskiego na temat projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/235/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowei podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznegoi wolontariacie. Termin przeprowadzenia konsultacji – od 22.12.2020 r. do 06.01.2021 r. 

2. TRYB, ZASADY I FORMY KONSULTACJI
Projekt zmiany uchwały został zamieszczony na stronie internetowej: www.powiat.oswiecim.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, zakładka Pożytek publiczny.
Projekt uchwały znajduje się także do wglądu w Wydziale Promocji Powiatu, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10.
Podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach mogą wyrazić opinie (propozycje, wnioski) dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/235/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” w formie pisemnej.

Opinie można przedkładać:- bezpośrednio do Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, pokój 225, tel. 033/ 844-97-14- przesłać pocztą elektroniczną na adres: promocja@powiat.oswiecim.pl- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcimz dopiskiem: Zmiana Programu współpracy.

Uwagi powinny zawierać nazwę organizacji, imię i nazwisko przedstawiciela zgłaszającego uwagi, wskazanie obszaru, którego dotyczy uwaga (paragraf, ustęp, punkt) oraz proponowaną zmianę.
Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Promocji Powiatu, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu

Uchwała Nr ....................
Rady Powiatu w Oświęcimiu

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/235/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2021 rok”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z  2020 r. poz. 920) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24  kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W Programie współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVI/235/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” pkt VIII. "Wysokość środków planowanych na realizację programu", otrzymuje brzmienie:

VIII. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

1. Planowana wysokość środków finansowych na realizację Programu - 350 000,00 zł

2. Szczegółową wysokość środków finansowych planowanych na realizację Programu określa Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2021 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe