Otwarty konkurs ofert - 2 grudnia 2020 r. - SPORT

Jakub Heród 2021-02-11 drukuj

 

WYNIKI KONKURSU


Uchwała Nr 223/492/2020
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 4, ust. 1 pkt 17, art. 11, art. 13, art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1057)

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oświęcimskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do uchwały Nr 223/492/2020
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 30 listopada 2020 r.

Otwarty Konkurs Ofert

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zwanej dalej „ustawą” Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłasza 2 grudnia 2020 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w dziedzinie:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Cele, rezultaty, termin oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
1. Cel zadania: wspieranie oraz upowszechnienie kultury fizycznej.
2. Rezultaty zadania:
·umożliwienie nabycia przez uczestników nawyków aktywności fizycznej
·umożliwienie doskonalenia umiejętności sportowych
·umożliwienie udziału społeczności powiatu oświęcimskiego w wydarzeniach sportowych
·umożliwienie udziału dzieci, młodzieży i dorosłych w szkoleniu sportowym
·organizacja zajęć sportowych, zawodów, olimpiad, spartakiad, rozgrywek sportowych na terenie powiatu oświęcimskiego
3. Termin realizacji zadania: od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku.
4. Wysokość środków publicznych na realizację zadania: 250 000,00 zł.
5. Środki z dotacji mogą być wydatkowane najwcześniej od dnia podpisania umowy.

I. Zasady przyznawania dotacji
1. Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji są organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz spełniające wymagania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w systemie Witkac, w terminie przewidzianym w części II ogłoszenia. Złożenie oferty w systemie Witkac jest tożsame z podpisaniem jej przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
3. Rozpatrywane będą tylko oferty złożone przez platformę Witkac, która jest ogólnodostępna w Internecie pod adresem: https://www.witkac.pl/strona
4. Złożenie oferty nie może być traktowane jako gwarancja uzyskania dotacji.
5. Kwoty przeznaczone na realizację zadań z zakresu wspieranie oraz upowszechnienie kultury fizycznej mogą być rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.
6. Wszystkie wydarzenia powinny mieć charakter ogólnopowiatowy, powinny promować działalność stowarzyszeń oraz klubów sportowych z terenu powiatu oświęcimskiego.
7. Organizacja przystępująca do konkursu w ramach tego zadania powinna posiadać łatwy dostęp do obiektów sportowych na terenie całego powiatu.
8. W ramach zadania oferent może pobierać świadczenia pieniężne od odbiorców zadania, pod warunkiem, że statut organizacji przewiduje prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego. Świadczenia pieniężne nie mogą stanowić finansowego wkładu własnego.
9. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie terminu realizacji zadania, pod warunkiem, że zmienione terminy poszczególnych zadań mieszczą się w zakresie terminu realizacji całego zadania. Zmiany wymagają zgłoszenia w systemie Witkac. Powyższe zmiany nie wymagają aneksu do umowy. Zmiany dotyczące terminu całego zadania wymagają aneksu do umowy.
10. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość wzrostu kosztów poszczególnych pozycji kosztorysu do 20% kosztów całkowitych zadania, przy ich nielimitowanym zmniejszeniu.
11. Zmiany w zakresie poszczególnych pozycji kosztorysu powyżej 20% kosztów całkowitych zadaniawymagają uprzedniej pisemnej zgody Zarządu Powiatu w Oświęcimiu oraz aneksu do umowy.
12. Wysokość środków wkładu własnego (tj. wkład własny finansowy oraz wkład własny niefinansowy [osobowy i rzeczowy]) może się zmieniać pod warunkiem, że procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania nie zwiększy się o więcej niż 20%.
13. Oferent zobowiązuje się do umieszczania logo Powiatu Oświęcimskiego i informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Oświęcimskiego, na wszystkich materiałach,w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego oraz zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie uniemożliwia,proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

II. Terminy
1. Termin składania ofert w systemie Witkac ustala się od 2 grudnia do 31 grudnia 2020 roku.
2. Termin zakończenia zadania - do 31 grudnia 2021 roku.
3. Termin dokonania wyboru ofert - do końca lutego 2021 roku.

III. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
1. Przy wyborze ofert rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne i prawidłowo wypełnione.
2. Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym przez pracowników Wydziału PromocjiPowiatu, Kultury i Sportu.
3. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia dostarczenia powiadomienia w systemie Witkac.
4. Komisja konkursowa rozpatrzy tylko wnioski zgodne z tematyką konkursu oraz działalnością statutową wnioskodawcy.
5. W oparciu o formalną i merytoryczną ocenę ofert, powołana przez Zarząd Powiatu w Oświęcimiu komisja oceniająca ustali wstępną listę rankingową ofert i przekaże ją wraz ze swoją opinią (propozycją wysokości dotacji) Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.
6. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w formie uchwały.
7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
8. Oferenci, którym Zarząd Powiatu przyznał dotację niższą od wnioskowanej składają poprzez platformę Witakc zaktualizowaną część oferty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez oferenta powiadomienia w systemie Witkac o kwocie przyznanej dotacji. Całkowity koszt zadania po aktualizacji nie może być pomniejszony o więcej niż 20% kosztu początkowego (z oferty pierwotnej). Niezłożenie aktualizacji, jest równoznaczne z wycofaniem oferty.
9. Zarząd Powiatu dokonuje ponownej oceny zaktualizowanych ofert i ich akceptacji. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji.
10. Oferent przyjmujący zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadachokreślonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej.
11. Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizacjęzadania.

Przyjmuje się następujące kryteria przy rozpatrywaniu ofert:
1. Doświadczenie podmiotu składającego wniosek w realizacji podobnych zadań, w tym rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków- 0-4 pkt.
2. Doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia osób realizujących zadanie- 0-4 pkt.
3. Budżet zadania, w tym m.in. wysokość środków własnych, w tym wkład rzeczowy, osobowy- 0-4 pkt.
4. Ocena atrakcyjności merytorycznej zadania- 0-12 pkt.

Informacja o realizowanych w roku 2020 zadaniach publicznych tego samego rodzaju:

 

Rodzaj zadania

ogółem

Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

220 000,00 zł

220 000,00 zł

Informacja o zrealizowanych w roku 2019 zadaniach publicznych tego samego rodzaju:

 

Rodzaj zadania

ogółem

Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

200 000,00 zł

200 000,00 zł

Szczegółowe informacje udzielają pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu:
Barbara Leszczyńska - Naczelnik Wydziału
Jakub Heród - inspektor
nr telefonu: 33 844 97 16
e-mail: promocja@powiat.oswiecim.pl
 

Załacznik: Wzór umowy

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe