Głosowania imienne podczas XXIV sesji Rady Powiatu

Anna Sporysz 2020-09-30 drukuj

Wyniki głosowań w sprawie:

 1. wprowadzenia do porządku obrad w pkt X ppkt 15 dot. projektu uchwały w sprawie nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Oświęcimiu przy ulicy Obozowej 31,
 2. przyjęcia porządku obrad XXIV sesji po zmianach,
 3. przyjęcia protokołu Nr XXII/2020 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 czerwca 2020 r.,
 4.  przyjęcia protokołu Nr XXIII/2020 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lipca 2020 r.,
 5. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok Nr XV/136/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. – druk 219,
 6. zmiany uchwały Nr XV/137/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 220,
 7. ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 217,
 8. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/327/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa oczyszczalni dla PZOL w Grojcu – druk 215,
 9. przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 – druk 214,
 10. zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2021 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - druk 221,
 11. określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęd nauczycieli, dla których ustalony plan zajęd jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęd dydaktycznych, wychowawczych i opiekuoczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęd nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęd w formie zaocznej – druk 208,
 12. zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Oświęcimu oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Oświęcimiu wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu poprzez zmianę siedziby – druk 226,
 13. przekazania Gminie Zator do wykonania zadanie własne Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych – druk 216,
 14. zmiany uchwały Nr XXII/207/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania gminie Kęty wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych - druk 225,
 15. wyrażenia zgody na sprzedaż zabytkowej nieruchomości zabudowanej położonej w Grojcu – druk 218,
 16. udzielenia pomocy finansowej dla gminy Zator - druk 222,
 17. rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Oświęcimskiego – druk 223,
 18. odmowy przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu – druk 224.
 19. nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w Oświęcimiu przy ulicy Obozowej 31 - druk 227. 

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe