XXIV sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2021-01-14 drukuj

Projekty uchwał w sprawach:

 1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok Nr XV/136/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. – druk 219;
 2. zmiany uchwały Nr XV/137/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 220;
 3. ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 217;
 4. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/327/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa oczyszczalni dla PZOL w Grojcu – druk 215;
 5. przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 – druk 214;
 6. zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2021 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – druk 221;
 7. określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej – druk 208;
 8. zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Oświęcimiu oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Oświęcimiu wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu poprzez zmianę siedziby – druk 226;
 9. przekazania Gminie Zator do wykonania zadanie własne Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych – druk 216;
 10. zmiany uchwały Nr XXII/207/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania Gminie Kęty wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych – druk 225;
 11. wyrażenia zgody na sprzedaż zabytkowej nieruchomości zabudowanej położonej w Grojcu – druk 218;
 12. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zator – druk 222;
 13. rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Oświęcimskiego – druk 223;
 14. odmowy przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu – druk 224.


Powyższe dokumenty znajdują się w załączonym linku: Porządek obrad XXIV sesji (wer. eSesja) - link

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe