Natalia i Krystian Chrostowscy

W dniu 26.05.2020r. Państwo Natalia i Kristian Chrostowski  złożyli do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie budowy budynku mieszklanego jednorodzinnego. Adres zamierzenia budowlanego: działka o nr 1016/78 położona w Porębie Wielkiej, jednostka ew. 121306_2, Poręba Wielka, obręb Nr 0010, Poręba Wielka.

W dniu 06.07.2019 r. Starosta Oświęcimski wydał decyzję znak: WAB.6743.1.36.2020.APJ umarzajacą postępowanie na wniosek strony, na której żądane postępowanie zostało wszczęte tj. Państwa Natali i Krystiana Chrostowskich Ajako bezprzedmiotowe, postępowania administracyjnego z zakresu ustawy Prawo budowlane w sprawie zgłoszenia z dnia 26.05.2020 r. (data wpływu do tut. organu) dotyczącego budowy budynku mieszkalneo jednorodzinnego. Adres zamierzenia budowlanego: działka o nr 1016/78 położona w Porębie Wielkiej, jednostka ew. 121306_2, Poręba Wielka, obręb Nr 0010, Poręba Wielka. 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe