Głosowania imienne podczas XVII sesji Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2020-02-26 drukuj

Głosowanie w sprawie:

 1. Ustalenie porządku obrad;
 2. Przyjęcie protokołu Nr XVI/2020 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 stycznia 2020 r.;
 3. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok Nr XV/136/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. – druk 165;
 4. zmiany uchwały Nr XV/137/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 166;
 5. zmiany uchwały Nr VIII/59/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Oświęcimskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych – druk 164;
 6. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Oświęcim – druk 162;
 7. przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Oświęcimskiego na lata 2020-2023 – druk 160;
 8. przyjęcia Regulaminu rekrutacji, uczestnictwa i udzielania stypendiów stażowych realizowanych w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR realizowanego przez Powiat Oświęcimski – druk 161;
 9. zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Oświęcimiu – druk 163;
 10. likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Oświęcimiu – druk 167;
 11. likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Oświęcimiu – druk 168;
 12. likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Oświęcimiu – druk 169;
 13. likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia Nr 3 w Oświęcimiu – 170;
 14. likwidacji Technikum Nr 4 w Oświęcimiu – druk 171.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe