Głosowania imienne podczas XV sesji Rady Powiatu

Anna Sporysz 2019-12-31 drukuj
Głosowania w sprawie:
 1. wprowadzenie do porządku obrad w punkcie VII ppkt 24 jako dodatkowego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/54/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podział środków na 2019 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu - druk 154. 
 2. wprowadzenie do porządku obrad w punkcie VII ppkt 25 jako dodatkowego projektu uchwały w sprawie podjęcia rezolucji dotyczącej wyrażenia wdzięczności i uznania Pani Oldze Tokarczuk za pisarski talent – druk 156. 
 3. przyjęcia porządku obrad XV sesji po zmianach. 
 4. przyjęcie protokołu Nr XIV/2019 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 listopada 2019 r. 
 5. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z autopoprwkami – druk 132.
 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego (projekt z dnia 14 listopada 2019 r.) wraz z autopoprawkami – druk 133.
 7. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. –druk 151.
 8. zmiany uchwały Nr V/36/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 152.
 9. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 – druk 153.
 10. zatwierdzenia Programu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu na 2020 rok – druk 137.
 11. wskazania przedstawicieli podmiotu tworzącego Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu do składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 138.
 12. zmiany uchwały Nr XLIII/405/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” – druk 134.
 13. zmiany uchwały Nr VII/55/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” – druk 135.
 14. zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 w Oświęcimiu – druk 139.
 15. zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Oświęcimiu – druk 140.
 16. zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Oświęcimiu – druk 141.
 17. zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Oświęcimiu – druk 142.
 18. zamiaru likwidacji Technikum Nr 4 w Oświęcimiu – druk 143.
 19. zamiaru likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Oświęcimiu – druk 144.
 20. wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia Nr 3 w Oświęcimiu – druk 145.
 21. zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 3 w Oświęcimiu – druk 146.
 22. zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Oświęcimiu – druk 147.
 23. zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Brzeszczach – druk 148.
 24. zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 w Kętach – druk 149.
 25. zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Kętach – druk 150.
 26. zatwierdzenie planu pracy Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2020 - druk 136.
 27. zatwierdzenie planów pracy stałych komisji na rok 2020 - druk 155.
 28. zmiany uchwały Nr VII/54/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osóbniepełnosprawnych i podział środków na 2019 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu - druk 154.
 29. w sprawie podjęcia rezolucji dotyczącej wyrażenia wdzięczności i uznania Pani Oldze Tokarczuk za pisarski talent – druk 156.

   

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe