SZP.272.44.2019 - Kompleksowa inspekcja, nadzór i monitoring nad digitalizacją dokumentów analogowych PZGiK dla Powiatu Oświęcimskiego

Ewa Długosz 2020-01-16 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w ramach umowy RPMP.02.01.04-12-0061/16-00-XVII/44/16 o dofinansowanie projektu E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Oświęcimskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe