Głosowania imienne podczas XIII sesji Rady Powiatu

Anna Sporysz 2019-10-25 drukuj

Głosowania w sprawie:

 1. Przyjęcia porządku obrad XIII sesji Rady Powiatu.
 2. Przyjęcie Protokołu Nr XII/2019  z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 września 2019 r.
 3. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. /wraz z autopoprawką/.
 4. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/36/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego /wraz z autopoprawką/.
 5. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Oświęcim /po autopoprawce /.
 6. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kęty na realizację zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulowicach”.
 7. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chełmek na realizację zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrku”.
 8. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 9. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Kętach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach z siedzibą ul.Wyspiańskiego 2, Kęty.
 10. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Powiatowego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. I. Łukasiewicza w Oświęcimiu z siedzibą ul. Bema 8, Oświęcim.
 11. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu z siedzibą ul. Kościelna 6, Oświęcim.
 12. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu, w Centrum Kształcenia Zawodowego w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu.
 13. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Powiatowego Zespołu Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Wyspiańskiego w I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach.
 14. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych czteroletnich techników prowadzonych przez Powiat Oświęcimski w pięcioletnie technika. 
 15. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Oświęcimski w czteroletnie licea ogólnokształcące.
 16. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych prowadzonych przez Powiat Oświęcimski w czteroletnie licea ogólnokształcące dla dorosłych.
 17. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiana uchwały Nr XXIX/282/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie rozwiązania Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu oraz Powiatowego Zespołu Nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu i utworzenia centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego o nazwie Powiatowe Centrum KształceniaTechnicznego i Branżowego w Oświęcimiu.
 18. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu.
 19. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia.
 20. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym wniesionej przez Casus Noster Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe