Głosowania imienne podczas XII sesji Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2019-09-25 drukuj

Głosowania w sprawie:

 1. Przyjęcia porządku obrad XII sesji Rady Powiatu.

 2. Przyjęcia protokołu Nr X/2019 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 czerwca 2019 r.

 3. Przyjęcia protokołu Nr XI/2019 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 7 sierpnia 2019 r.

 4. Przyjęcia  projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. – druk 104.

 5. Przyjęcia  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/36/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 105.

 6. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2020 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – druk 100.

 7. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/54/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podział środków na 2019 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu – druk 101.

 8. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 94.

 9. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/46/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2019 – druk 103.

 10. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/66/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych – druk 97.

 11. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/67/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych – druk 98.

 12. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/93/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Brzeszcze wykonania zadanie własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych – druk 99.

 13. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Orłowskiego w Oświęcimiu – druk 74.

 14. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie dokonanie na rzecz Gminy Oświęcim darowizny nieruchomości położonej w Grojcu składającej się z działek nr 186/8, 2228,2394/1, 2394/2 oraz 185 – druk 90.

 15. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Chełmku – druk 91.

 16. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w Jawiszowicach przy ulicy Mickiewicza 32 z przeznaczeniem na umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych – druk 96.

 17. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie delegowanie radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – druk 95.

 18. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi na działanie organu wykonawczego Powiatu Oświęcimskiego – druk 102.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe