Głosowania imienne podczas X sesji Rady Powiatu

Głosowania w sprawie:

 1. Przyjęcia porządku obrad X sesji RP.
 2. Przyjęcia protokołu Nr IX/2019 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 maja 2019 r.
 3. Podjęcia uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Oświęcimiu za rok 2018 – druk 85.
 4. Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2018 rok – druk 65.
 5. Podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Oświęcimiu za rok 2018 – druk 86.
 6. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. – druk 80.
 7. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 87.
 8. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. – druk 79.
 9. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu – druk 78.
 10. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego za 2018 rok – druk 81.
 11. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. wraz z autopoprawką – druk 88.
 12. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/36/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego wraz z autopoprawką – druk 89.
 13. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji, uczestnictwa i udzielania stypendiów stażowych realizowanych w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów – SPR realizowanego przez Powiat Oświęcimski – druk 83.
 14. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, realizowanych w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR realizowanego przez Powiat Oświęcimski – druk 84.
 15. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Brzeszcze wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych – druk 82.

I.            Przyjęcie protokołu Nr IX/2019 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 maja 2019 r.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe