Głosowania imienne podczas IX sesji Rady Powiatu

Głosowania w sprawie:

 1. Wprowadzenia do porządku obrad w pkt. VI w ppkt 8 autopoprawki do projektu uchwały w sprawie: przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organiacjami pozarządowym oraz innymi podmiotami działalność pożytku publicznego w 2018 roku" - druk 71.
 2. Przyjęcia porządku obrad IX sesji.
 3. Przyjęcia protokołu Nr VIII/2019 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17.04.2019 r.
 4. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. – druk 77.
 5. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/36/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 76.
 6. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 72.
 7. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 69.
 8. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu - druk 73.
 9. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Powiatowych Zakładów OPiekuńczo-Leczniczych w Grojcu - druk 70.
 10. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie przekazania Gminie Brzeszcze ograniczonego zarządu nad odcinkiem drogi powiatowej nr 1870K ul. Wyzwolenia w Przecieszynie - druk 75.
 11. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku - druk 71 (po autopoprawce).

1.   Uchwalenie statutu Powiatowych Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych w Grojcu druk 73.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe