X sesja Rady Powiatu

Anna Sporysz 2019-06-12 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na X sesję.

 

Projekty uchwały w sprawie:

 

Projekty uchwał dotyczące absolutorium:

 a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2018 rok – druk 65;

 b) absolutorium dla Zarządu Powiatu w Oświęcimiu za rok 2018 – druk 86.

 

Projekty uchwał w sprawach:

  1. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. – druk 86;

  2. ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 87;

  3.  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. – druk 79;

  4. ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu – druk 78;

  5. zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego za 2018 rok – druk 81;

  6. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. – druk 88;

  7. zmiany uchwały Nr V/36/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 89;

  8. przyjęcia Regulaminu rekrutacji, uczestnictwa i udzielania stypendiów stażowych realizowanych w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów – SPR realizowanego przez Powiat Oświęcimski – druk 83;

  9. przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, realizowanych w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR realizowanego przez Powiat Oświęcimski – druk 84;

  10. powierzenia Gminie Brzeszcze wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych – druk 82  .

 

 


 

Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe