Informacja o wydziale

Angela Uroda 2020-07-03 drukuj

Naczelnik Wydziału: Łukasz Mędrysa, pok. nr 119A Piętro I, tel. 33 844 97 24

 
Referat Inwestycji, pok. nr 218-219 piętro II:
Email: ri@powiat.oswiecim.pl
 

Kierownik Referatu Piotr Stawarczyk, tel. 33 844 97 23

Elżbieta Sanak, tel. 33 844 97 22
Agata Kurowska-Zając, tel. 33 844 97 22
Łukasz Galski, tel. 33 844 97 23
Tomasz Kosobucki, tel. 33 844 97 23
Ewelina Grodecka, tel. 33 844 97 22
Natalia Turaczyk, tel. 33 844 97 22


Referat Rozwoju, pok. nr 217 piętro II:
Email: rr@powiat.oswiecim.pl
 

Kierownik Referatu Anna Zając, tel. 33 844 96 91

Karolina Mazur, tel. 33 844 96 91

Referat Drogowy, pok. nr 118-119 piętro I:
Email: rd@powiat.oswiecim.pl
 

Kierownik Referatu Monika Mech, tel. 33 844 96 90 

Administracja drogowa - pokój nr 118, 119 piętro I
 
Monika Mech, tel. 33 844 96 90
- zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
-zezwolenia na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym

 Sonia Domagalik, tel. 33 844 96 90
-uzgodnienia dotyczące organizacji ruchu
-bieżące utrzymanie dróg w zakresie oznakowania oraz sygnalizacji świetlnej
-przejazdy pojazdów nienormatywnych oraz pojazdów o masie większej niż przewidziana dla danej drogi,

 Joanna Morek, tel. 33 844 96 90
- zjazdy, ogrodzenia
-wykorzystanie dróg w sposób szczególny
- szkody powstałe na drogach powiatowych

Angela Uroda, tel. 33 844 97 21
- dostępność do drogi publiczne
- lokalizacja sieci/przyłączy w pasie drogowym
- uzgodnienie zagospodarowania terenu, planów sytuacyjnych

Bieżące utrzymanie dróg, remonty cząstkowe dróg, koszenie pasa drogowego, zimowe utrzymanie dróg
pok. nr 119 piętro I:

Anna Cholewa, tel. 33 844 97 21

Bieżące utrzymanie dróg w zakresie oznakowania pionowego, poziomego oraz sygnalizacji świetlnej, pok. 118 piętro I:
Sonia Domagalik, tel. 33 844 96 90

Szkody powstałe na drodze (zdarzenia/wypadki), pok. 118 piętro I

 Joanna Morek, tel. 33 844 96 90


 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

  1. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie inwestycji należy:

  1) opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych;
  2) planowanie i prowadzenie inwestycji powiatowych (w tym drogowych, oświatowych, pomocy społecznej);
  3) realizacja Strategii Rozwoju Powiatu;
  4) współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji wspólnych inwestycji;
  5) nadzór nad inwestycjami prowadzonymi przez jednostki organizacyjne Powiatu;
  6) prowadzenie spraw związanych z uzgodnieniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zadań samorządowych;

  2. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie rozwoju należy:

  1) opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych;

  2) współpraca w zakresie realizacji zadań dofinansowanych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  3) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju Powiatu;
  4) koordynacja działań wynikających z zapisów i ustaleń Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego (OSPR)
  5) bieżąca realizacja i prowadzenie sprawozdawczości rzeczowej i finansowej związanej z zadaniami wynikającymi z OSPR;
  6) weryfikacja rocznych propozycji zadań inwestycyjnych, które mogą być realizowane z funduszy zewnętrznych;

  7) analiza możliwości pozyskania przez Powiat środków finansowych z funduszy krajowych i europejskich oraz informowanie Zarządu i komórek organizacyjnych Starostwa o istniejących programach i procedurach pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań własnych;

  8) współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie przygotowywania dokumentów aplikacyjnych projektów przez nich zgłoszonych, w kontekście potrzeb Powiatu oraz utrzymywanie kontaktów z instytucjami właściwymi dla projektów, w szczególności w sprawach wniosków, informacji, kontroli, monitorowania i sprawozdawczości.

  9) Przygotowywanie i aktualizowanie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Powiatu, dotyczącej

  3. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie dróg należy:

  1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci dróg powiatowych oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  2) opracowywanie projektów planów finansowych budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
  3) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
  4) realizacja zadań w zakresie inżynierii i bezpieczeństwa ruchu,
  5) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
  6) koordynacja robót w pasie drogowym,
  7) wydawanie zezwoleń na zajęcia pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat  i kar pieniężnych,
  8) prowadzenie ewidencji dróg i mostów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
  9) przeprowadzanie okresowej kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa drogowego,
  10) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
  11) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
  12) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
  13) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
  14) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
  15) sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów w ramach prowadzonych inwestycji,
  16) uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego jeżeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych do pasa drogowego lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na ruch drogowy lub samą drogę albo w przypadku wystąpienia do Zarządu Powiatu o uzgodnienie projektu planu
  17) uzgadnianie dokumentacji projektowej zjazdów, lokalizowanych w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz przebudowy lub remontu istniejących w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu,
  18) kontrola realizacji zadań związanych z zarządem dróg w miastach i gminach, gdzie zadanie te Zarząd Powiatu powierzył innym podmiotom,

  Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg jest upoważniony do:
  - wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg,
  - urządzania czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy w komunikacji na drodze,
  - ustawienia na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych.

  Zmiany dokumentu

  Menu podmiotu

  Menu przedmiotowe