Głosowania imienne podczas VIII sesji Rady Powiatu

Głosowania w sprawie:

 1. Wprowadzenia do porządku obrad w pkt VIII  ppkt 14 jako dodatkowego projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/53/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – druk 67.
 2. Wprowadzenia do porządku obrad w pkt VIII ppkt 15 jako dodatkowego projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej – druk 66.
 3. Wprowadzenia do porządku obrad w pkt VIII ppkt  16 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części powierzchni wewnętrznych pomieszczeń szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu dzierżawcy wyłonionemu w drodze przetargu nieograniczonego – druk 68.
 4. Przyjęcia porządku obrad VIII sesji po zmianach.
 5. Przyjęcia protokołu Nr VII/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
 6. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. – druk 61.
 7. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/36/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 62.
 8. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Oświęcimskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych – druk 63. 
 9. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Oświęcimskiego – druk 46. 
 10. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane
  w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oświęcimski – druk 64. 

 11. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków, położonego na obszarze Powiatu Oświęcimskiego – druk 53. 
 12. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków, położonego na obszarze Powiatu Oświęcimskiego – druk 54. 
 13. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie dokonania na rzecz Gminy Chełmek darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Chełmku przy ul. Krakowskiej 18 – druk 55. 
 14. Zamknięcia dyskusji w pkt VIII ppkt 8 (wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Piotra Śreniawskiego).
 15. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie dokonania darowizny na rzecz Gminy Chełmek nieruchomości zajętej pod nieukończoną inwestycję pn. Magistrala wodociągowa KRAK – druk 57. 
 16. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych – druk 58.
 17. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych – druk 59. 
 18. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/226/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oświęcimski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – druk 60. 
 19. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie utworzenia Społecznej Straży Rybackiej działającej przy TUR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i uchwalenia jej regulaminu – druk 38. 
 20. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/53/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – druk 67.
 21. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej – druk 66. 
 22. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części powierzchni wewnętrznych pomieszczeń szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu dzierżawcy wyłonionemu w drodze przetargu nieograniczonego – druk 68. 

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe