Głosowania imienne podczas VII sesji Rady Powiatu

Głosowania w sprawie:

  1. Ustalenia porządku obrad VII sesji Rady Powiatu.

  2. Przyjęcia protokołu Nr VI/2019 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 lutego 2019 r.

  3. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. – druk 49.

  4. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/36/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego  - druk 48.

  5. Przyjęcia projektu uchwały emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - druk 50.

  6. Przyjęcia projektu uchwały określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2019 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu - druk 52.

  7. Przyjęcia projektu uchwały udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” - druk 47.

  8. Przyjęcia projektu uchwały zmiany uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” - druk 51.

I.            Przyjęcie protokołu Nr VI/2019 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 lutego 2019 r.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe