Rada Powiatu w Oświęcimiu

Rada Powiatu w Oświęcimiu VI kadencji
w latach 2018 - 2023

Rada Powiatu Oświęcimskiego liczy 27 radnych.
Jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu.
Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich.
Kadencja Rady trwa 5 lata, licząc od dnia wyborów.

Rada Powiatu w Oświęcimiu V kadencji

 PREZYDIUM RADY:

Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu:
Kazimierz Homa                   e-mail:  kazimierz.homa@powiat.oswiecim.pl
                                                  tel.           33 844 96 45


Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu:
Wojciech Kajdas                e-mail:  wojciech.kajdas@powiat.oswiecim.pl
Piotr Śreniawski                e-mail:  piotr.sreniawski@powiat.oswiecim.pl


Biuro Rady:
rada@powiat.oswiecim.pl
tel. 33 844 96 44/45


I Składanie skarg i wniosków:

  • Pisemnie na adres urzędu:

 Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
32-602 Oświęcim                                               
ul. Wyspiańskiego 10 

  • Skarga w formie eletronicznej:

Skarga składana w formie elektronicznej, oprócz wymogów skargi złożonej w formie tradycyjnej, musi:  być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniona w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej, zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

 Kierowanie skargi za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - z możliwością otrzymania Urzędowego Poświadczenia Odbioru

Instrukcja składania dokumentów/wniosków/pism za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu (plik *.pdf)

II Przyjmowanie obywateli w sprawie skarg i wniosków:

Kontakt z radnymi możliwy jest za pośrednictwem Biura Rady Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje mieszkańców we wtorki w godzinach od 1600 do 1700.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu przyjmuje mieszkanców w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 1530 do 1700.


 

Radni Powiatu Oświęcimskiego:

Bogusław Bartula


Adam Bilski


Katarzyna Bliźniak


Dariusz Gawęda


Kazimierz Homa - Przewodniczący Rady Powiatu


Teresa Jankowska - etatowy członek Zarządu Powiatu


Jarosław Jurzak


Wojciech Kajdas - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


Waldemar Klisiak


Paweł Kobielusz - Wicestarosta


Grażyna Kopeć - członek Zarządu Powiatu


Tomasz Łukowicz


Joanna Mazur


Artur Mendyk 


Adam Merta


Jerzy Mieszczak - członek Zarządu Powiatu


Sławomir Momot


Marcin Niedziela - Starosta Oświęcimski


Ewa Pawlusiak


Ewa Płonka


Jacek Pyrek


Andrzej Skrzypiński


Józef Szafran


Leszek Szuster


Piotr Śreniawski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


Aneta Tlałka


Władysław Zaliński


Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe