LI sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2018-09-19 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na LI sesję.

 

Projekty uchwał w sprawach:

 1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. – druk 437;

 2. zmiany uchwały Nr XXXIX/373/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 436;

 3. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury – druk 435;

 4. emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – druk 434;

 5. zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2019 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – druk 429;

 6. zmiany uchwały Nr XLIII/398/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2018 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu – druk 430;

 7. wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oświęcimskiego składającej się z działki nr 2007/15 położonej w Oświęcimiu – druk 436;

 8. zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 428;

 9. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części gruntu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu z G.V.M. Carint Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – druk 431;
 10. przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, realizowanych w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR realizowanego przez Powiat Oświęcimski – druk 433;
 11. zmiany uchwały Nr XLIII/403/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Kęty wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych – druk 423;
 12. powierzenia Gminie Zator wykonanie zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych – druk 425;
 13. pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Kleparz i ul. Wyspiańskiego w Kętach – druk 426;
 14. przekazania Gminie Brzeszcze ograniczonego zarządu nad odcinkiem drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagiełły w Zasolu – druk 432;
 15. rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu – druk 438.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe