XLVIII sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2018-06-19 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XLVIII sesję.

 

Projekty uchwał w sprawach:

 1. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. – druk 407;

 2. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. – druk 408;

 3. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – druk 405;

 4. zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego za 2017 rok – druk 420;

 5. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. – druk 418;

 6. zmiany uchwały Nr XXXIX/373/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 419;

 7. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych – druk 411;

 8. zmiany do uchwały Nr XLIII/400/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji – druk 410;

 9. przyjęcia Regulaminu rekrutacji, uczestnictwa i udzielania stypendiów stażowych realizowanych w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR realizowanego przez Powiat Oświęcimski – druk 409

 10. określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej – druk 412

 11. zmiany uchwały Nr XLIV/409/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Zator wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych – druk 413;

 12. zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem ulicy w sołectwie Palczowice w gminie Zator – druk 414;

 13. zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem ulicy w sołectwie Graboszyce w gminie Zator – druk 415;

 14. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu – druk 416;

 15. zmiany Statutu Powiatu Oświęcimskiego – druk 417.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe