Kompetencje Rady Powiatu w Oświęcimiu

  1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym.
  2. Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.
  3. Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Powiatu określa odrębna ustawa.
  4. W skład Rady Powiatu wchodzi dwudziestu siedmiu radnych.
  5. Rada Powiatu rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych ustawach, a także w przepisach wydanych na podstawie ustaw.
  6. Rada Powiatu, w formie uchwał, wyraża opinie, rezolucje i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych.

Wszystkie uchwały podjęte przez Radę Powiatu w Oświęcimiu są dostępne w Biurze Rady, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, pok. 112 I piętro, tel. (33) 844-96-44 - 45.

Uchwały są dostępne również w:

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe