Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych. Inspektor ochrony danych.

Wiesław Kmak 2019-10-21 drukuj

Pełnomocnik,                                                       
Inspektor Ochrony Danych:
Wiesław Kmak

Adres: ul. St.  Wyspiańskiego 10
pok. 106
tel.  33 844 96 41
e-mail: iod@powiat.oswiecim.pl


Do podstawowych zadań pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy:

 1.  Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.
 2.  Zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych.
 3. Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka.
 4. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji.
 5. Opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.
 6. Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 7. Opracowywanie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne”, dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą, instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.
 8. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 9. Zawiadamianie Starosty i niezwłoczne podejmowanie działań w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Do podstawowych zadań inspektora ochrony danych osobowych należy:

 1. Informowanie Starosty, kierowników jednostek oświatowych oraz pracowników o obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.
 2. Monitorowanie sposobu realizacji przepisów o ochronie danych osobowych oraz polityk administratora w dziedzinie ochrony tych danych.
 3. Wspieranie Starosty i kierowników jednostek oświatowych w zakresie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych.
 4. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego oraz osób których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych oraz z wykonywaniem praw im przysługujących.
 5. Prowadzenie wewnętrznego rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe