Informacje o wydziale

Dariusz Czerwik 2019-10-15 drukuj

Naczelnik Wydziału - Dariusz Czerwik

Pracownicy Wydziału:
- Łukasz Naglik - Główny Specjalista
- Ryszard Zachara - Główny Specjalista

telefon: 33/844-96-66, 33/844-96-96

e-mail: it@powiat.oswiecim.pl

Wydział został powołany uchwałą Zarządu Powiatu nr 67/761/2018 z dnia 18 kwietnia 2018r.

1. W ramach obsługi informatycznej Starostwa Wydział realizuje następujące zadania:
1) administrowanie systemami informatycznymi oraz obsługa techniczna zasobów na serwerach wirtualnych,
2) naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, modernizacja, aktualizacja i zabezpieczanie sieci komputerowych,
3) planowanie i współorganizowanie zakupów sprzętu komputerowego, biurowego oraz oprogramowań,
4) współpraca w zakresie tworzenia i realizacji polityki bezpieczeństwa,
5) obsługa centrali telefonicznej oraz systemu telewizji dozorowanej,
6) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i biurowego, w tym podzespołów, a także licencji  i praw autorskich,
7) prowadzenie zadań z zakresu likwidacji sprzętu komputerowego i biurowego poprzez ocenę stanu technicznego, zlecanie  ekspertyz oraz przygotowywanie sprzętu i oprogramowań do likwidacji,
8) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania elektronicznej administracji,
9) wsparcie techniczne w zakresie realizowanych zadań, utrzymywanie kontaktów z dostawcami aplikacji i usług, kontrola poziomu świadczonych usług,w szczególności w ramach umów asysty technicznej i konserwacji.

2. W ramach wsparcia obsługi informatycznej jednostek oświatowych Wydział realizuje następujące zadania:
1) optymalizacja wydajności systemu informatycznego i teleinformatycznego, instalacja i konfiguracja sprzętu  i oprogramowania dostarczanego przez Starostwo,
2) podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania próbom naruszania bezpieczeństwa informacji,
3) pomoc i wsparcie w opracowaniu instrukcji oraz procedur określających zarządzanie systemem informatycznym w tym polityki bezpieczeństwa, a także nadzór nad procesem ich wdrażania,
4) administrowanie kontami dostępu użytkowników w zakresie oprogramowania dostarczanego przez Starostwo,
5) współpraca z  kierownictwem jednostki w sprawie modyfikacji procedur bezpieczeństwa i standardów zabezpieczeń,
6) współpraca z dostawcami usług sprzętu sieciowego, komputerowego i  serwerowego,
7) monitorowanie dokumentacji architektury systemu informatycznego prowadzonej przez jednostki oświatowe,
8) prowadzenie szczegółowej dokumentacji incydentów bezpieczeństwa informacji związanych z przetwarzaniem danych w systemie informatycznym w zakresie oprogramowania dostarczanego przez Starostwo,
9) nadzorowanie wykonywania napraw, konserwacji oraz likwidacji urządzeń komputerowych, na których przetwarzane są dane osobowe oraz sprawdzanie uprawnień użytkowników systemów dostarczonych przez Starostwo - na wniosek kierownika jednostki,
10) współpraca w zakresie zapewnienia niezawodności zasilania sprzętu komputerowego i sieciowego mającego wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych,
11) współdziałanie z kierownictwem jednostki w zakresie uzgadniania szablonów uprawnień dla użytkowników systemów dostarczanych przez Starostwo.

3. W strukturze Wydziału funkcjonuje Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, który jednocześnie pełni funkcję inspektora ochrony danych osobowych dla Starostwa oraz placówek oświatowych. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych bezpośrednio podlega Staroście i odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych współdziała z Wydziałem Informatyki w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, o których mowa w przepisach o Krajowych Ramach Interoperacyjności

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe