XXXVI sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2017-09-20 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XXXVI sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

 1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. – druk 321;
 2. zmiany uchwały Nr XXVI/253/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 299;
 3. zmiany uchwały Nr XXXIII/327/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na zadania pn. Budowa Oczyszczalni dla PZOL w Grojcu – druk 316;
 4. zmiany uchwały Nr XXXIII/328/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – druk 320;
 5. zmiany uchwały Nr XXIX/280/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2017 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu – druk 314;
 6. ustalenie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego – druk 318;
 7. zmiany uchwały Nr IX/109/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Oświęcimski – druk 313;
 8. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu powierzchni użytkowej z Oświęcimskim Centrum Laryngologicznym Sp. z o.o. w Oświęcimiu – druk 315;
 9. przekazania zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach gminy Brzeszcze i udzielenia dotacji na ten cel – druk 305;
 10. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kęty na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 510062K ul. Kwiatowa w Witkowicach oraz fragmentu drogi gminnej nr 510005K ul. Czajki w Kętach wraz z modernizacją mostu nad Potokiem Maleckim” – druk 307;
 11. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brzeszcze na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Aleja Dworska w Brzeszczach wraz z odwodnieniem oraz budową oświetlenia” – druk 308;
 12. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Polanka Wielka na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr K510291 ul. Ogrodowa w Polance Wielkiej na odcinku od km 0+999 do km 1+839,21 w granicach istniejącego pasa drogowego w zakresie: budowy chodnika wraz z peronem, sieci kanalizacji deszczowej; przebudowy jezdni, zjazdów, pobocza oraz przepustów; rozbiórki i budowy sieci teletechnicznej” – druk 309;
 13. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Przeciszów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 510340K, ul. Długa w Przeciszowie od km 1+188 do km 2+510” – druk 310;
 14. zmiany uchwały Nr XXIX/289/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” – druk 312;
 15. zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w sołectwie Łowiczki oraz zmianą przebiegu i nadaniem nazw ulicom na terenie miasta Zator, gmina Zator – druk 317.

 

 

 

Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe