Informacja o stanie przyjmowania i załatwiania spraw, kolejności załatwiania lub rozstrzygania

INFORMACJA O STANIE PRZYJMOWANIA l ZAŁATWIANIA
SPRAW, KOLEJNOŚCI ZAŁATWIANIA LUB ROZSTRZYGANIA


Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt.3 lit. d i e ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. 2016, poz. 1764 t.j.) udostępnieniu podlega m. in. informacja publiczna o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania.


1. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.

2. Informacji o stanie spraw indywidualnych udzielają poszczególni pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za ich załatwienie.

3. Jeżeli dany pracownik nie zajmuje się daną problematyką, powinien ustalić i wskazać kompetentną osobę do udzielenia niezbędnych wyjaśnień.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe