XXIX sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2017-03-21 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XXIX sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

 1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. – druk 261;
 2. zmiany uchwały Nr XXVI/253/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 262;
 3. rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu oraz Starosty Oświęcimskiego – druk 266;
 4. określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2017 r. przyznanych – druk 254;
 5. zmiany uchwały Nr XIV/145/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – druk 255;
 6. rozwiązania Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu oraz Powiatowego Zespołu Nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu i utworzenia centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego o nazwie: Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu – druk 267;
 7. dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe – druk 253;
 8. pomocy materialnej przyznawanej studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim – druk 265;
 9. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia portierni Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 264;
 10. zmiany Statutu Powiatowych Zakładów Opiekuńczo–Leczniczych w Grojcu – druk 263;
 11. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2017 – druk 269;
 12. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Oświęcim – druk 268;
 13. zmiany uchwały Nr XXVIII/276/2017 z dnia 21 lutego 2017 r. o dokonaniu na rzecz Gminy Chełmek darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Chełmku przy ulicy Krakowskiej 18 – druk 251;
 14. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” – druk 252;
 15. powierzenia Gminie Zator wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1807K w miejscowości Trzebieńczyce” – druk 256;
 16. powierzenia Gminie Zator wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych polegającego na wykonaniu modernizacji odwodnienia progu zwalniającego w ciągu drogi powiatowej Nr 1811K – ul. Kongresowa w Zatorze – druk 257;
 17. powierzenia Gminie Zator wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Projekt budowy odcinka chodnika przy drodze powiatowej nr 1773K – ul. Wiślanej w Smolicach, o długości ok. 650 m od przystanku autobusowego Smolice Szkoła do drogi gminnej – ul. Grabowej” – druk 258;
 18. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa/przebudowa DW 781 na odcinku Chrzanów – Zator – Wieprz opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z uzyskaniem DUŚ” – druk 259;
 19. wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości położonej w Bobrku gmina Chełmek – druk 260.

 

Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe