XXV sesja Rady Powiatu 23.11.2016 r.

Interpelacja:

Radny Adam Sowa:

1)   Poprosił o informację na temat etapu  rozpatrzenia wniosku złożonego przez grupę radnych w sprawie przyjęcia rezolucji popierającej starania o uzyskania odszkodowań dla osób poszkodowanych przez III Rzeszę na rzecz budowy obozu KL Auschwitz – Birkenau.
2)   Zaapelował o skierowanie pisma do Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Wojewody Małopolskiego o podjęcie działań i poparcie starań w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego w rejonie Pław, Brzezinki
i Babic .
(załącznik, odpowiedź)

 

Zapytania:

 Radny Paweł Kobielusz:

1)        Zarząd Powiatu planuje utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, które powoduje likwidację PZ Nr 5 a nie przeniesienie placówki do budynku PZ Nr 3, te słowa zawarte są w uzasadnieniu do przedłożonego projektu uchwały. Radny prosi o jednoznaczne stanowisko.
2)        Czy PZ Nr 5 jest najmniejszą placówką oświatową w powiecie (pod względem ilości uczniów i oddziałów) i czy istnieją mniejsze placówki, co do których póki co nie ma planów likwidacyjnych, łączenia lub przeniesienia?
3)        Po utworzeniu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zarząd Powiatu proponuje w budynku PZ Nr 3 prowadzenie tylko kształcenia ogólnego, natomiast pracownie dla przedmiotów technicznych i zawodowych planuje się zlokalizować w CKP. Radny zapytał, jak Zarząd widzi komunikację uczniów pomiędzy budynkami, jaki będzie koszt utworzenia i adaptacji pracowni oraz czy w budynku CKP jest na to miejsce. Radny chciałby również wiedzieć, jak będą wyglądały zajęcia dydaktyczne w hałasie generowanym przez zajęcia prowadzone na warsztatach?
4)        Jak od strony technicznej będzie wyglądało przeniesienie biblioteki z PZ Nr 5?
5)        Radny zwrócił uwagę na działania promocyjne związane z naborem do szkół na rok szkolny 2017/2018 odbywające się już od grudnia. Jak w atmosferze likwidacji i przeniesienia PZ Nr 5 będzie wyglądała promocja?
6)        Czy w planowanym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zakłada się dwuzmianowość w realizacji harmonogramu zajęć
7)        Co stanie się z pracownikami administracji i obsługi PZ Nr 5?
8)        Co stanie się z nauczycielami, pomimo zapewnień pracy w nowo powołanej placówce oraz czy kierunek kształcenia technik architektury krajobrazu zostanie  przeniesiony do PZ Nr 4?
9)        Kto i na jakich zasadach od 1 września 2017 r. będzie zarządzać nową placówką?
10)    Kto będzie odpowiedzialny za funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego?
11)    Czy planowana likwidacja PZ Nr 5 nie jest przedwczesna?
12)    Czy jedyną winą i wadą PZ Nr 5 jest jej lokalizacja?
13)    Czy od 1 września 2017 r. nauczyciele i pracownicy będą podpisywać nowe umowy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wobec likwidacji PZ Nr 3 i PZ Nr 5?  Kto będzie podejmował decyzję, z którymi pracownikami i nauczycielami będą podpisywane stosowne umowy?
14)    Ile kosztowała koncepcja projektowa i wizualizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu, który miał być zlokalizowany na działkach przy PZ Nr 2?
15)    Jaki jest stan prawny działek przy PZ Nr 2, na jaki cel zostały wywłaszczone oraz na jaką kwotę oszacowano rozszczenia właścicieli?
16)    Ile będzie kosztował projekt modernizacji SOSW na bazie obecnych nieruchomości przy ul. Obozowej oraz PZ Nr 5?
17)    Jaki będzie całkowity koszt budowy nowego kompleksu przy ul. Obozowej i jak kształtuje się montaż finansowy tej inwestycji? Radny ma na myśli realny montaż oparty o dokumentacje.
(odpowiedź)

 

Radny Andrzej Skrzypiński zapytał o przekazanie majątku PZ Nr 8 do pozostałych placówek oświatowych powiatu oświęcimskiego. Radny zwrócił uwagę na kwestie wymagające specjalnego rozwiązania tj: przekazanie sztandaru szkoły, księgozbioru po spotkaniach młodzieży m.in. z noblistką Wisławą Szymborską oraz
z Tadeuszem Różewiczem. Radny przypomniał również o pamiątkach po istniejącej szkole obuwniczej które są na tyle ważne, że w Chełmku funkcjonuje „Dom pamięci Tomasza Baty”, legendarnego założyciela koncernu obuwniczego Bata. Szkoła jest nierozerwalnie związana z historią tej fabryki. W 1932 r. została założona pierwsza szkoła obuwnicza, a po wojnie tradycje tej szkoły kontynuowane były przez Technikum Skórzane, później przez Technikum Przemysłu Obuwniczego, a w ostatnim okresie przez PZ Nr 8 im. Jana Kilińskiego w Chełmku.
W związku z powyższym Radny zwrócił się do Zarządu Powiatu o podjęcie działań w celu przekazania
i właściwego zabezpieczenia tych cennych pamiątek.

Radny Kazimierz Homa zapytał o remont ulicy Słowackiego, który jest uciążliwy dla mieszkańców Oświęcimia, a przede wszystkim dla  uczniów i rodziców Zespołu Szkół Nr 1 z uwagi na trwającą budowę hali sportowej, szczególnie o to, czy w trakcie realizacji tej  inwestycji
nie ma opóźnień oraz czy termin zakończenia zostanie dotrzymany?

Na w/w zapytania została udzielona odpowiedź ustna podczas XXV sesji ( Protokół Nr XXV/2016 z dnia 23.11.2016 r, - nie przyjęty, str. 19-20.)

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe