X sesja Rady Powiatu w dniu 23 września 2015 r.

Interpelacje:

Radny Kazimierz Homa  złożył interpelację w sprawie porozumienia z Miastem Oświęcim oraz organizacji nowego roku szkolnego 2015/2016 w zakresie funkcjonowania w klasach sportowych gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych sportowców w dyscyplinie łyżwiarstwo figurowe na lodzie (zał. nr 1). Odpowiedź zał. nr 1.

Radny Paweł Kobielusz  interpelował w sprawie szeroko rozumianej promocji (zał. nr 2). Odpowiedź zał. nr 2.

Radny Wojciech Kajdas

  1. Interpelacja w sprawie kosztów ponoszonych przez Powiat Oświęcimski na promocję oraz kreowanie wizerunku (zał. nr 3). Odpowiedź zał. nr 3.
  2. Interpelacja w sprawie drogi powiatowej nr 1805K na odcinku miejscowości Łowiczki i ul. Granicznej w Zatorze (zał. nr 4). Odpowiedź zał. nr 4.

Zapytania:

Radny Dariusz Gawęda odnosząc się do tematu zimowego utrzymania dróg i braku zainteresowania samodzielnym odśnieżaniem przez gminę Kęty, poprosił Zarząd Powiatu o ponowne wystąpienie z zapytaniem, czy gmina jest w stanie odśnieżać pojedyncze odcinki dróg na swoim terenie.

Radny Kazimierz Homa 

  1. Czy Zarząd Powiatu w Oświęcimiu wystąpi z propozycją uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany przeznaczenia środków, które prawdopodobnie nie zostaną wykorzystane w 2015 r. na zadaniu pn.: "Budowa drogi gminnej od ul. W. Grabskiego do DK 44 (o dł. ok. 60 mb), stanowiącej dojazd do strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej w Zatorze, wraz z jej włączeniem do DK 44 poprzez skrzyżowanie w formie ronda w gminie Zator", czy środki te pozostaną jako niewygasające.
  2. Radny odniósł się do decyzji Starosty Oświęcimskiego w sprawie zgody na wycinkę drzew w tzw. „małpim gaju”, o którą zwróciło się miasto Oświęcim Radny chciałby wiedzieć czy Starosta wydał decyzję w tym zakresie, jeśli tak, to na jakich warunkach?
  3. Zapytanie dotyczy oznakowania na drogach powiatowych tj. ul. Olszewskiego w związku z remontem realizowanym przez KDDiA DK44 i ronda im. A. Telki, które jest wyłączone z ruchu. Oznakowanie i informacja dotycząca objazdów, szczególnie od strony ul. Olszewskiego w ocenie radnego jest fatalna i wprowadza kierujących w błąd. W związku z powyższym radny prosi o wyjaśnienie, czy opiniowany był Miastu Oświęcim projekt organizacji ruchu oraz czy wydawano szczegółowe zalecenia w tym zakresie.

Radna Grażyna Kopeć zwróciła uwagę na skrzyżowanie ul. Wadowickiej z obwodnicą, na którym istnieje bardzo duże zagrożenie wypadkami drogowymi. Radna zapytała o decyzję GDDKiA w sprawie budowy w tym miejscu ronda (skrzyżowania) oraz jakie kroki zamierza podjąć Starosta celem wyeliminowania niebezpieczeństwa na tej drodze.

Radny Paweł Kobielusz

  1. Odnosząc się do zapytania z 29 czerwca br. w sprawie możliwości wjazdu samochodówo dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t na ul. Tysiąclecia w Oświęcimiu stwierdził, iż nie doprecyzował pytania. Jego zdaniem nie chodziło o likwidację znaku zakazu ruchu dla pojazdów ciężarowych, lecz o znak: nie dotyczy zaopatrzenia, ponieważ tą drogą dostarczane jest zaopatrzenie do dwóch placówek oświatowych i sklepów w tej części pasażu handlowego. Z wiedzy radnego wynika, że zaopatrzeniowcy byli niejednokrotnie karani mandatami.
  2. Ponadto radny chciałby wiedzieć, czy projekt budowy nowego obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu będzie realizowany?
  3. 17 marca br. Radny złożył interpelację w sprawie nieprzyjemnego zapachu unoszącego się nad terenami Osiedla Chemików w Oświęcimiu, Dworów, Monowic i Włosienicy. Radny poprosił o informację o dalszym przebiegu sprawy, która niewątpliwie utrudnia życie mieszkańcom.

Radny Andrzej Skrzypiński zapytał, czy strona internetowa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu nadal odpowiada wymaganiom i nadal spełnia funkcję, do której strony internetowe jednostek samorządu terytorialnego zostały powołane?
Radny dodał, że wspomniana strona od pewnego czasu pełni funkcję „tuby wyborczej”, wcześniej w wyborach prezydenckich, a teraz w wyborach parlamentarnych.
Odpowiedź zał. nr 5.

Radny Leszek Szuster zapytał, czy dwa ostatnie numery gazetki powiatowej odpowiadają idei, którą wielokrotnie prezentuje Przewodniczący Rady Powiatu podczas obrad Rady, a także poza obradami. Chodzi o prezentację rady ponad podziałami.
Radny nie odnosi się do kwestii symetrii bądź asymetrii ponieważ rozumie, że Zarząd Powiatu w osobach Pana Starosty, Wicestarosty oraz Przewodniczącego Rady stanowi „twarz” Powiatu i ze zrozumiałych względów oraz dokumentowania aktywności zarówno Rady jak i Starostwa musi zachowywać odpowiednie proporcje.
Radny dodał, że przedstawione proporcje są na tyle dramatyczne, że osoba która nie zna pracy Rady Powiatu może mieć domniemanie, że rada liczy 14 osób. Gdyby nie uroczystość składania wieńca w Dachau zilustrowana w ostatnim numerze, można by utwierdzić się w tym przekonaniu.
Leszek Szuster nie wierzy w gorliwość urzędniczą, która prezentuje taki obraz ponieważ wie, że Pani Ewa Pawlusiak redagowała gazetę w Brzeszczach w związku z czym jest domniemanie kompetencji. Na zakończenie radny zapytał, czy to odpowiada standardom, które jako osoba wykształcona w tym kierunku wyznaje i prezentuje?
Radny formułując to pytanie do Przewodniczącego Rady oraz Pani Ewy Pawlusiak wyraził daleko idącą dezaprobatę  z prezentowanej polityki informacyjnej. Odpowiedź zał. nr 6.

Na w/w zapytania została udzielona odpowiedź ustna podczas X sesji (Protokół Nr X/2015 z dnia 23 września 2015 r., str. 20-25).

 

 

 

 Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe