V sesja w dniu 17 marca 2015 r.

Interpelacje:

  Radna Ewa Płonka:

  1. Interpelacja dotycząca Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzowej w Oświęcimiu (zał. nr 1). Odpowiedź zał. nr 1.
  2. Interpelacja w sprawie wdrożenia nowego systemu w placówkach oświatowych (zał. nr 2). Odpowiedź zał. nr 2.

  Radny Paweł Kobielusz:

  1. Interpelacja w sprawie nieprzyjemnego zapachu unoszącego się nad terenami Dworów, Monowic, Włosienicy oraz Osiedla Chemików w Oświęcimiu (zał. nr 3). Odpowiedź zał. nr 3.

  Radny Wojciech Kajdas:

  1. Interpelacja w sprawie podjęcia stosownych czynności proceduralnych związanych z koncepcją przebudowy drogi powiatowej K1807 Zator-Woźniki (zał. nr 4). Odpowiedź zał. nr 4.
  2. Interpelacja w sprawie bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców i użytkowników drogi powiatowej Nr 1805K na odcinku ul. Granicznej w Zatorze (zał. nr 5). Odpowiedź zał. nr 5.

  Radny Józef Szafran:

  1. Interpelacja dotycząca telewizji TV Kęty oraz zakupu nowych tabletów (zał. nr 6). Odpowiedź zał. nr 6.

  Zapytania:

  Radna Ewa Płonka zadała pytanie, czy Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu konsultuje się z Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w temacie oznakowania dróg wojewódzkich? Radna poinformowała, że na drodze wojewódzkiej 948 (Oświęcim-Kęty) postawiono nowe oznakowania w terenie zabudowanym 70 km/h, za nim w bardzo bliskiej odległości oznakowanie „teren zabudowany” i ponownie znak 70 km/h. Radna zwróciła uwagę, że jest to teren nie oświetlony, niebezpieczny, a znaki postawiono z myślą o bezpieczeństwie. Na zakończenie radna dodała, że w ostatnim czasie na tym odcinku miały miejsce 4 kolizje i jeden wypadek śmiertelny. Odpowiedź zał. nr 7.

  Radny Andrzej Skrzypiński zapytał:

  1. Czego dotyczy audyt pn. „Racjonalizacja systemu zarządzania kadrami w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu” oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu. Czy analizą nakładu pracy pracowników, jaka zwykle towarzyszy takim audytom, będą objęci również etatowi członkowie zarządu powiatu?
  2. Czy Zarząd Powiatu dokonując wyboru obsługi medialnej zastosował konkurs ofert, jeśli tak to proszę podać do jakich podmiotów i dziennikarzy zostały wysłane zapytania i jakie były warunki przez nich podane. Jeśli nie, to proszę o wyjaśnienia dlaczego?
  3. Jaką kwotę zamierza Zarząd Powiatu przeznaczyć w roku 2015 na tzw. obsługę medialną?
  4. Jaka jest wysokość miesięcznego wynagrodzenia firmy TVK HD Grupa Południe?
  5. Jaka jest wysokość miesięcznego wynagrodzenia Pana X?
   Odpowiedź zał. nr 8.

  Radny Dariusz Gawęda zwrócił uwagę na:

  1. Możliwość zmiany w specyfikacji przetargowej lub podjęcie współpracy z gminą Kęty w temacie zimowego odśnieżania zwłaszcza na terenie Witkowic. Radny nadmienił, że w związku z nieskutecznym odśnieżaniem został  uszkodzony rów odwadniający wodę,
  2. Załamania asfaltu na ul. Karpackiej w Witkowicach, który spowodował zawężenie drogi na niebezpiecznym zakręcie w kierunku Kęt.

  Ponadto Radny zapytał, czy były podejmowane rozmowy z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie stanu technicznego, poprawy oraz remontów linii kolejowej Kraków – Bielsko. Poprosił, aby podjąć starania z powiatem Wadowickim w celu lobbowania poprawy stanu technicznego w/w trasy. Odpowiedź zał. nr 9.

  Radny Krzysztof Wolak nawiązując do wypowiedzi radnego Dariusza Gawędy stwierdził, że nie ma nic przeciwko odśnieżaniu dróg na terenie gminy. Ubolewa jednak nad tym, że w lecie buduje się chodniki, a w zimie są zasypywane. Nie ma możliwości wytłumaczenia mieszkańcom, dlaczego wykonawca, który wygrał przetarg zasypuje chodniki. W 95% w sołectwie Grojec chodniki powinien odśnieżać zarządca drogi, dlatego że chodniki nie przylegają do posesji właścicieli, czyli nie ma obowiązku odśnieżania. Radny zaapelował o takie skonstruowanie przetargu, aby wykonawcy nie zasypywali chodników, a wręcz je odśnieżali. 

  Radny Józef Szafran zapytał, czy wnioski Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Oświęcimskiego o udzielenie wsparcia finansowego zostały rozpatrzone?
  Ponadto radny poinformował, że pracownicy pionu obsługi administracyjnej (najniżej zarabiający) otrzymali trzynastą pensją, a po jej wypłaceniu obniżono wynagrodzenia o kwotę dopłaty do średniej. Dodał, że interpretacja w szkołach jest różna, w związku z czym radny poprosił o ujednolicenie sytuacji we wszystkich zespołach szkół.

  Na zakończenie radny zwrócił uwagę na stan techniczny drogi wojewódzkiej 948 od Bielan w kierunku Kęt oraz wniósł o rozważenie możliwości wystosowania pisma z prośbą o poprawę stanu nawierzchni do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. Odpowiedź zał. nr 10.

  Radny Adam Sowa zapytał, czy Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu planuje działania związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie miasta Oświęcim. Problem osób z zaburzeniami psychicznymi narasta, a nowelizacja przepisów z 2014 roku zdecydowanie ogranicza ilość miejsc w placówkach. Radny poprosił o podjęcie działań z Prezydentem Miasta Oświęcim oraz włodarzami poszczególnych gmin mających na celu rozbudowę pomieszczeń znajdujących się przy ulicy Słowackiego w Oświęcimiu.

  Na w/w zlożone zapytania została udzielona odpowiedź ustna podczas V sesji (Protokół Nr V/2015 z dnia 17 marca 2015 r., str. 17). 

  Załączniki

  Zmiany dokumentu

  Menu podmiotu

  Menu przedmiotowe