Interpelacje i zapytania radnych

Interpelacje i zapytania

Radnych Powiatu Oświęcimskiego V kadencji 2014 - 2018


Zgodnie z § 19 Statutu Powiatu Oświęcimskiego (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2014 r. , poz. 4106):

  1. Interpelacje i zapytania radnych kieruje się odpowiednio do Zarządu Powiatu w Oświęcimiu, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady.
  2. Interpelacje składa się w sprawach zasadniczych dla Powiatu.
  3. Radmi mogą składać interpelacje na sesji lub w okresie między sesjami. Interpelacje składa się pisemnie. Powinny zawierać zwięzłe przedstawienie stanu faktycznego, będącego ich przedmiotem oraz wynikające z tego pytania.
  4. Odpowiedź na interpelację udziela się pisemnie w terminie do 30 dni od daty jej złożenia.
  5. W sprawach interpelacji nie prowadzi się dyskusji.

§ 20

  1. Zapytania składa sie na sesji w sprawach dotyczących bieżących problemów Powiatu, w szczególności w celu uzyskania informacji o określonym stanie faktycznym.
  2. Odpowiedź na zapytania radnych udziela się ustnie na sesji lub pisemnie w terminie 30 dni.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe