Petycje

P E T Y C J E

Prawo do składania petycji ma swoje umocowanie prawne w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Przepisy ustawy o petycjach dopuszczają jej złożenie w formie pisemnej, jak i za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Petycja powinna zawierać: oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby, oznaczenie adresata petycji i wskazanie przedmiotu petycji oraz uzasadnienie. Ponadto istotnym elementem petycji jest złożenie podpisu pod tekstem petycji. Petycję w postaci elektronicznej można opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z póżn. zm.).


W załączniku znajdą Państwo ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870).

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe